Урбанистички пројекат – Хотелско пословни комплекс у Рајићевој

Циљ израде урбанистичког пројекта је дефинисање грађевинских парцела и архитектонско-урбанистичких елемената за уређење простора, који треба да послуже као основа за израду техничке документације за изградњу објекта. Овим урбанистичким пројектом су формиране две нове грађевинске парцеле, а прецизније разрађена грађевинска парцела 1. Површина територије у оквиру границе урбанистичког пројекта износи 1.74 ha.

Реализација хотелско-пословног комплекса у Рајићевој улици планирана је у две фазе. Прва фаза, која је и предмет разраде овог урбанистичког пројекта, због процедуре решавања имовинско-правних односа изузима северозападни део Блока 20. Овај простор ће се инкорпорирати у комплекс у другој фази и предвиђен је делом за изградњу комерцијалних садржаја, а у највећој мери за пуну реализацију хотелских капацитета (укупно 243 хотелске јединице). По коначној реализацији, објекат у Блоку 20 представљаће јединствену и функционално повезану грађевинску целину. Укупна планирана БРГП комплекса по завршетку друге фазе износиће 41.000м2 (подземних и надземних садржаја).

Ситуациони план са регулационо-нивелационим елементима

Урбанистичко-архитектонско решење са партерним уређењем 

У оквиру комплекса у Блоку 20 заступљене су намене доминантно комерцијалног карактера: трговина и пословање и хотелски садржаји, а у подземним етажама смештен је простор за стационирање возила. У сутеренској етажи смештени су хипермаркет са магацинским простором и део хотелских садржаја. У другој и трећој подземној етажи налази се депо библиотеке града. На спратовима су развијени садржаји хотела и тржног центра са пратећим функцијама (кафеи, ресторани, дансинг клуб, синеплекс и сл.).

Улази у комплекс планирани су са све четири стране објекта и на овај начин је омогућен приступ свим садржајима, а сачуване су и пешачке трајекторије кроз блок. На овај начин остварена је максимална приступачност и пропусност објекта. Колски приступи су планирани на две позиције: из улица Краља Петра (економски прилаз) и Узун Миркове. Испред објекта је ка Кнез Михаиловој улици формирана пјацета, која повезује садржаје у комплексу са јавним простором.