Urbanistički projekat za preparcelaciju i izgradnju kompleksa u sklopu privredne zone Gornji Zemun

Motiv za izradu urbanističkog projekta za investitora bila je potreba za definisanjem građevinskih parcela i arhitektonsko-urbanističkih elemenata za uređenje prostora, koji treba da posluže kao osnova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju novih objekata. Urbanističkim projektom je formirano pet građevinskih parcela, a preciznije razrađena građevinska parcela 2, kao prva faza realizacije planirane izgradnje u okviru kompleksa. Realizacija ostalih parcela odvijaće se fazno, u skladu sa dinamikom investitora.

Predmetni kompleks nalazi se između saobraćajnica Batajnički put i Autoput Beograd-Novi Sad, u okviru privredne zone Gornji Zemun, koja se poslednjih godina intenzivno razvija i gradi. Površina teritorije obuhvaćene urbanističkim projektom iznosi 20.23ha.

Površine u okviru kompleksa namenjene su izgradnji: specijalizovanih objekata maloprodaje (izložbeno-prodajni salon, robne kuće nameštaja i opreme za kuću, prodajni objekti robe široke potrošnje – hipermarket i benzinska pumpa), saobraćajnih površina (parking prostori, pristupi objektu i manipulativni platoi, pešačke komunikacije) i uređenih zelenih površina.

Prostor u okviru granica urbanističkog projekta koncipiran je u pet posebnih funkcionalnih celina sa sledećim namenama objekata: B-skladišno-distributivni centar “METRO Cash&Carry”, C-izložbeno-prodajni salon, D1, D2, D3, D4 i D5-tržno-uslužni centri i E-kompleks benzinske pumpe. Urbanističkim projektom je dato detaljno arhitektonsko-urbanističko rešenje prostora u okviru građevinske parcele 2, predviđene za izgradnju objekta B.

Situacioni plan sa regulaciono-nivelacionim elementima sa planom parcelacije

Urbanističko – arhitektonsko rešenje sa parternim uređenjem