Урбанистички пројекат за препарцелацију и изградњу комплекса у склопу привредне зоне Горњи Земун

Мотив за израду урбанистичког пројекта за инвеститора била је потреба за дефинисањем грађевинских парцела и архитектонско-урбанистичких елемената за уређење простора, који треба да послуже као основа за израду техничке документације за изградњу нових објеката. Урбанистичким пројектом је формирано пет грађевинских парцела, а прецизније разрађена грађевинска парцела 2, као прва фаза реализације планиране изградње у оквиру комплекса. Реализација осталих парцела одвијаће се фазно, у складу са динамиком инвеститора.

Предметни комплекс налази се између саобраћајница Батајнички пут и Аутопут Београд-Нови Сад, у оквиру привредне зоне Горњи Земун, која се последњих година интензивно развија и гради. Површина територије обухваћене урбанистичким пројектом износи 20.23ха.

Површине у оквиру комплекса намењене су изградњи: специјализованих објеката малопродаје (изложбено-продајни салон, робне куће намештаја и опреме за кућу, продајни објекти робе широке потрошње – хипермаркет и бензинска пумпа), саобраћајних површина (паркинг простори, приступи објекту и манипулативни платои, пешачке комуникације) и уређених зелених површина.

Простор у оквиру граница урбанистичког пројекта конципиран је у пет посебних функционалних целина са следећим наменама објеката: Б-складишно-дистрибутивни центар “METRO Cash&Carry”, Ц-изложбено-продајни салон, Д1, Д2, Д3, Д4 и Д5-тржно-услужни центри и Е-комплекс бензинске пумпе. Урбанистичким пројектом је дато детаљно архитектонско-урбанистичко решење простора у оквиру грађевинске парцеле 2, предвиђене за изградњу објекта Б.

Ситуациони план са регулационо-нивелационим елементима са планом парцелације

Урбанистичко – архитектонско решење са партерним уређењем