Студије и пројекти

У процесима припреме и реализације планова Урбанистички завод Београда ради низ стручних послова које, осим Града Београда, могу да иницирају и финансирају и друга правна и физичка лица. Ови послови су прописани законима и прописима a базирани на правилима добре стручне праксе.
У овом домену су и активности везане за националне и међународне пројекте и истраживања и сарадњу у настави образовних институција.
Према Закон о планирању и изградњи: 72/2009-105, 81/2009-76 (исправка), 64/2010-66 (УС), 24/2011-3, 121/2012-14, 42/2013-37 (УС), 50/2013-23 (УС), 98/2013-258 (УС), 132/2014-3, 145/2014-72, 83/2018-18, 31/2019-9, 37/2019-3 (др. закон), 9/2020-3 урбанистичко-технички документи за спровођење планских докумената су:

    • Урбанистички пројекат,
    • Пројекат препарцелације и парцелације,
    • Елаборат геодетских радова за исправку граница суседних парцела и спајање две суседне парцеле истог власника,
  • Урбанистичко-архитектонски конкурс.

Остали послови од значаја за припрему, израду и спровођење планова су:

  • Стратегије развоја,
  • Просторно-програмске провере могућности локација,
  • Различите анализе, студије и истраживања.