Студије и пројекти

У процесима припреме и реализације планова Урбанистички завод Београда ради низ стручних послова које, осим Града Београда, могу да иницирају и финансирају и друга правна и физичка лица. Ови послови су прописани законима и прописима a базирани на правилима добре стручне праксе.
У овом домену су и активности везане за националне и међународне пројекте и истраживања и сарадњу у настави образовних институција.
Према Закону о планирању и изградњи („Службени гласник РС” број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) урбанистичко-технички документи за спровођење планских докумената су:

    • Урбанистички пројекат,
    • Пројекат препарцелације и парцелације,
    • Елаборат геодетских радова за исправку граница суседних парцела и спајање две суседне парцеле истог власника,
  • Урбанистичко-архитектонски конкурс.

Остали послови од значаја за припрему, израду и спровођење планова су:

  • Стратегије развоја,
  • Просторно-програмске провере могућности локација,
  • Различите анализе, студије и истраживања.

Студија јавних простора – I фаза

Студија социјалног становања

Студија – Организација и финансирање града Београда

Студија истраживања локација за истоварилиште аутоцистерни са комуналним муљем – И и ИИ фаза

Студија Београдског приобаља

Студија трансформације блока у Земуну као посебан инструмент разраде и спровођења ГП Београда 2021

Урбанистички пројекат – Хотелско пословни комплекс у Рајићевој

Урбанистички пројекат за препарцелацију и изградњу комплекса у склопу привредне зоне Горњи Земун