Prostorni planovi

Izradi i dopuni Regionalnog prostornog plana administrativnog područja grada Beograda pristupilo se na osnovu Odluke Skupštine grada Beograda od 16. decembra 2009. godine („Službeni list grada Beograda“ broj 57/09), a prema odredbama Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br.  72/09, 81/09, 64/10 i 24/11), kao i prema Statutu grada Beograda („Službeni list grada Beograda“ broj 39/08). Osnovni cilj izrade Izmena i dopuna Regionalnog prostornog plana AP Beograda bio je usklađivanje Regionalnog prostornog plana AP grada Beograda („Službeni glasnik RS“ broj 10/04) sa Zakonom koji je donet 2009. godine, nakon usvajanja Plana, ali i sa izmenama Statuta grada Beograda. Istovremeno cilj izrade ovog dokumenta je i preispitivanje planskih rešenja definisanih u osnovnom dokumentu, kao i harmonizacija sa planskim rešenjima iz prostornih planova gradskih opština Surčin, Obrenovac i Lazarevac, Prostornim planom područja posebne namene infrastrukturnog koridora Beograd – Južni Jadran, deonica Beograd – Požega i Prostornim planom područja eksploatacije Kolubarskog lignitskog basena. Na kraju, od posebnog značaja je i usaglašavanje sa novim Prostornim planom Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 88/10). U skladu sa tim, osnovni cilj zaštite, prostornog uređenja i razvoja grada Beograda u korelaciji sa njegovim metropolitenom jeste organizovano aktiviranje regionalnih prostornih potencijala grada Beograda, zasnovano na principima održivog razvoja, čime će biti povećana njegova privlačnost i obezbeđeni uslovi za dostizanje standarda evropske metropole. Osnovni cilj je praćen sledećim strateškim zadacima prostornog razvoja Grada: Redefinisanje i pozicioniranje metropolitena Beograda u odnosu na evropsko okruženje i definisanje njegovog mesta i uloge u evropskom kontekstu Uspostavljanje efikasne i održive saobraćajne infrastrukture i odgovarajuće uključenje u evropsku saobraćajnu mrežu (TENs i TINA) Prestrukturiranje i unapređenje ekonomskih struktura radi povećanja ekonomske konkurentnosti metropolitena Veća kohezija prostora, preko razvoja i usavršavanja mreža infrastrukture unutar grada Beograda, odnosno povećanje stepena pristupačnosti infrastrukturi za sve stanovnike sela i gradskih naselja Definisanje odgovarajuće zemljišne i stambene politike u skladu sa ciljevima ekonomskog i socijalnog razvoja Čuvanje i poboljšanje prirodnih i kulturnih vrednosti kao i specifičnosti predela i jačanje identiteta grada Beograda Zaštita, obnova i unapređenje prirodne i životne sredine, degradirane i ugrožene uticajem ljudskih aktivnosti Profilisanje beogradskog metropolitena kroz specijalizaciju ekonomskih aktivnosti, naročito uslužnih delatnosti


Grafički deo čine referalne karate u razmeri R 1:100000 – Referalna karta 1 „Osnovna namena zemljišta“, Referalna karta 2 „Mreža naselja i infrastrukturni sistemi“ i Referalna karta 3 „Turizam i zaštita prostora“.

„Službeni list grada Beograda“, br. 38/11. Izmene i dopune Regionalnog prostornog plana AP Beograda usvojene su na sednici Skupštine grada Beograda održanoj 21.09.2011. godine i objavljene u „Službenom listu grada Beograda“, br. 38/11.


Prostorni plan gradske opštine Lazarevac

PPGO Lazarevac ima za ciljeve usaglašavanje važećeg plana sa novim Zakonom, razradu i implementaciju rešenja definisanih dokumentima višeg reda, kontrolu širenja građevinskog zemljišta, definisanje uslova za direktnu primenu pravila Plana, usaglašavanje strateške potrebe Republike Srbije za eksploatacijom lignita sa aktivnostima od lokalnog interesa i valorizaciju uloge opštine Lazarevac u prostornom razvoju regiona Beograda. Skupština grada Beograda na sednici održanoj 09.03.2012. godine donela je Prostorni plan gradske opštine Lazarevac koji je objavljen u „Službenom listu grada Beograda“ broj 10/2012


Grafički deo Plana čine referalne karate u razmeri R 1:50000 – Referalna karta 1 „Plan namene prostora“, Referalna karta 2a „Infrastrukturni sistemi“, Referalna karta 2b „Plan mreže naselja, funkcija i javnih službi“, Referalna karta 3 „Zaštita prostora i turizam“ i Referalna karta 4 „Sprovođenje Plana“.

Prostorni plan za deo gradske opštine Surčin

Prostorni plan za deo gradske opštine Surčin ima za cilj kontrolu širenja građevinskog zemljišta, definisanje strateškog okvira za valorizaciju položaja i uloge opštine u prostornom razvoju regiona Beograda i definisanje pravila izgradnje i uređenja tako da se mogu direktno primenjivati. Planom su razrađena načela prostornog uređenja, utvrđeni ciljevi prostornog razvoja, organizacija, zaštita i korišćenje prostora, kao i drugi elementi značajni za prostorni razvoj opštine Surčin. Skupština grada Beograda na sednici održanoj 09.03.2012. godine donela je Prostorni plan za deo gradske opštine Surčin koji je objavljen u „Službenom listu grada Beograda“ broj 10/2012


Grafički deo Plana čine referalne karate u razmeri R 1:50000 – Referalna karta 1 „Namena prostora“, Referalna karta 2a „Mreža naselja i saobraćaj“, Referalna karta 2b „Infrastrukturni sistemi“, Referalna karta 3 „Zaštita prostora i turizam“ i Referalna karta 4 „Karta sprovođenja“.


Prostorni plan gradske opštine Barajevo

PPO Barajevo izrađen je na premisi da opština ima značajnu ulogu u policentričnom razvoju regiona Beograda, kao jedan od centara južne osovine (Obrenovac, Lazarevac, Barajevo, Mladenovac). Opština je planirana kao pristupačna i konkurentna, atraktivna za investiranje u poljoprivredu i MSP, sa identitetom zasnovanim na turističko-rekreativnim i prirodnim vrednostima. Skupština grada Beograda na sednici održanoj 27.09.2012. godine donela je Prostorni plan gradske opštine Barajevo koji je objavljen u „Službenom listu grada Beograda“ broj 53/2012


Grafički deo Plana čine referalne karate u razmeri R 1:50000 – Referalna karta 1 „Plan namene prostora“, Referalna karta 2a „Mreža naselja i saobraćaj“, Referalna karta 2b „Infrastrukturni sistemi“, Referalna karta 3 „Zaštita prostora i turizam“ i Referalna karta 4 „Karta sprovođenja“.


Prostorni plan gradske opštine Sopot

U pogledu prostornog razvoja dugoročna vizija gradske opštine Sopot je da bude sekundarni centar Beogradskog regiona na bazi iskorišćenja potencijala prirodnih, turističkih i privrednih vrednosti uz očuvanje i unapređenje kvaliteta životne sredine. Skupština grada Beograda na sednici održanoj 27.09.2012. godine donela je Prostorni plan gradske opštine Sopot koji je objavljen u „Službenom listu grada Beograda“ broj 54/2012


Grafički deo Plana čine referalne karate u razmeri R 1:50000 – Referalna karta 1 „Namena prostora“, Referalna karta 2a „Mreža naselja“, Referalna karta 2b „Infrastrukturni sistemi“ i Referalna karta 3 „Turizam i zaštita prostora“.


Prostorni plan gradske opštine Mladenovac

Prostorni plan gradske opštine Mladenovac je osnovni planski dokument za usmeravanje i upravljanje dugoročnim održivim razvojem lokalne zajednice koji nudi viziju prostornog razvoja u kojoj je opština Mladenovac prostorno i funkcionalno pozicionirana i afirmisana među opštinama regiona Beograda, što će postići valorizovanjem geostrateškog položaja, prirodnih i turističkih potencijala i povezivanjem sa širim okruženjem, sa posebnim akcentom ka razvijanju turizma (banjskog, zdravstvenog, izletničkog, kulturno-manifestacionog, lovnog) i poljoprivrede. Skupština grada Beograda na sednici održanoj 27.09.2012. godine donela je Prostorni plan gradske opštine Mladenovac koji je objavljen u „Službenom listu grada Beograda“ broj 53/2012


Grafički deo Plana čine referalne karate u razmeri R 1:50000 – Referalna karta 1 „Plan namene prostora“, Referalna karta 2b „Infrastrukturni sistemi“, Referalna karta 3 „Turizam i zaštita prostora“ i Referalna karta 4 „Karta sprovođenja“.


Prostorni plan gradske opštine Grocka

PPO dela opštine Grocka daje razvojni i planski osnov za korišćenje, uređenje i zaštitu prostora u skladu sa principima održivosti, u svemu prema odrednicama i smernicama evropskih i nacionalnih dokumenata i strategija. Dugoročna vizija razvoja opštine je da bude prostorno – funkcionalno pozicionirana opština, na bazi valorizacije sopstvenog geostrateškog položaja u makroregionu Beograda i širem okruženju. S tim u vezi, opšti razvojni cilj je usklađivanje razvoja opštine na osnovu sopstvenih potencijala i poljoprivrednog, saobraćajnog i kulturnog umrežavanja u makroregion Beograda, uz očuvanje i unapređenje ekonomskih, ekoloških i socijalnih vrednosti. Skupština grada Beograda na sednici održanoj 27.09.2012. godine donela je Prostorni plan dela gradske opštine Grocka koji je objavljen u „Službenom listu grada Beograda“ broj 54/2012


Grafički deo Plana čine referalne karate u razmeri R 1:50000 – Referalna karta 1 „Namena prostora“, Referalna karta 2a „Mreža naselja“, Referalna karta 2b „Infrastrukturni sistemi“, Referalna karta 3 „Turizam i zaštita prostora“ i Referalna karta 4 „Karta sprovođenja“.


Prostorni plan gradske opštine Obrenovac

Opština Obrenovac prerasta u regionalni razvojni centar južnog suburbanog pojasa administrativnog područja grada Beograda. Ona ima prepoznatljivu ulogu u razvoju Beograda po osnovu svojih energetsko-industrijskih potencijala, geografskog i saobraćajnog položaja, mreže naselja i centara, voda, zemljišta, turističkih potencijala, mreže socijalnih, obrazovnih, kulturnih, sportskih i drugih institucija i organizacija. Područje opštine Obrenovac ogleda se u najgušćoj mreži elektroenergetskih objekata i infrastrukture u Republici Srbiji. Skupština grada Beograda na sednici održanoj 30.05.2013. godine donela je Prostorni plan gradske opštine Obrenovac koji je objavljen u „Službenom listu grada Beograda“ broj 30/2013.


Grafički deo Plana čine referalne karate u razmeri R 1:50000 – Referalna karta 1 „Namena prostora“, Referalna karta 2 „Mreža naselja, funkcija, javnih službi i infrastrukturnih sistema“, Referalna karta 3 „Turizam i zaštita prostora“ i Referalna karta 4 „Karta sprovođenja“.