Просторни планови

Изради и допуни Регионалног просторног плана административног подручја града Београда приступило се на основу Одлуке Скупштине града Београда од 16. децембра 2009. године („Службени лист града Београда“ број 57/09), а према одредбама Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр.  72/09, 81/09, 64/10 и 24/11), као и према Статуту града Београда („Службени лист града Београда“ број 39/08). Основни циљ израде Измена и допуна Регионалног просторног плана АП Београда био је усклађивање Регионалног просторног плана АП града Београда („Службени гласник РС“ број 10/04) са Законом који је донет 2009. године, након усвајања Плана, али и са изменама Статута града Београда. Истовремено циљ израде овог документа је и преиспитивање планских решења дефинисаних у основном документу, као и хармонизација са планским решењима из просторних планова градских општина Сурчин, Обреновац и Лазаревац, Просторним планом подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд – Јужни Јадран, деоница Београд – Пожега и Просторним планом подручја експлоатације Колубарског лигнитског басена. На крају, од посебног значаја је и усаглашавање са новим Просторним планом Републике Србије („Службени гласник РС“, број 88/10). У складу са тим, основни циљ заштите, просторног уређења и развоја града Београда у корелацији са његовим метрополитеном јесте организовано активирање регионалних просторних потенцијала града Београда, засновано на принципима одрживог развоја, чиме ће бити повећана његова привлачност и обезбеђени услови за достизање стандарда европске метрополе. Основни циљ је праћен следећим стратешким задацима просторног развоја Града: Редефинисање и позиционирање метрополитена Београда у односу на европско окружење и дефинисање његовог места и улоге у европском контексту Успостављање ефикасне и одрживе саобраћајне инфраструктуре и одговарајуће укључење у европску саобраћајну мрежу (TENs и TINA) Преструктурирање и унапређење економских структура ради повећања економске конкурентности метрополитена Већа кохезија простора, преко развоја и усавршавања мрежа инфраструктуре унутар града Београда, односно повећање степена приступачности инфраструктури за све становнике села и градских насеља Дефинисање одговарајуће земљишне и стамбене политике у складу са циљевима економског и социјалног развоја Чување и побољшање природних и културних вредности као и специфичности предела и јачање идентитета града Београда Заштита, обнова и унапређење природне и животне средине, деградиране и угрожене утицајем људских активности Профилисање београдског метрополитена кроз специјализацију економских активности, нарочито услужних делатности


Графички део чине рефералне карате у размери Р 1:100000 – Реферална карта 1 „Основна намена земљишта“, Реферална карта 2 „Мрежа насеља и инфраструктурни системи“ и Реферална карта 3 „Туризам и заштита простора“.

„Службени лист града Београда“, бр. 38/11. Измене и допуне Регионалног просторног плана АП Београда усвојене су на седници Скупштине града Београда одржаној 21.09.2011. године и објављене у „Службеном листу града Београда“, бр. 38/11.


Просторни план градске општине Лазаревац

ППГО Лазаревац има за циљеве усаглашавање важећег плана са новим Законом, разраду и имплементацију решења дефинисаних документима вишег реда, контролу ширења грађевинског земљишта, дефинисање услова за директну примену правила Плана, усаглашавање стратешке потребе Републике Србије за експлоатацијом лигнита са активностима од локалног интереса и валоризацију улоге општине Лазаревац у просторном развоју региона Београда. Скупштинa града Београда на седници одржаној 09.03.2012. године донела је Просторни план градске општине Лазаревац који је објављен у „Службеном листу града Београда“ број 10/2012


Графички део Плана чине рефералне карате у размери Р 1:50000 – Реферална карта 1 „План намене простора“, Реферална карта 2а „Инфраструктурни системи“, Реферална карта 2б „План мреже насеља, функција и јавних служби“, Реферална карта 3 „Заштита простора и туризам“ и Реферална карта 4 „Спровођење Плана“.

Просторни план за део градске општине Сурчин

Просторни план за део градске општине Сурчин има за циљ контролу ширења грађевинског земљишта, дефинисање стратешког оквира за валоризацију положаја и улоге општине у просторном развоју региона Београда и дефинисање правила изгрaдње и уређења тако да се могу директно примењивати. Планом су разрађена начела просторног уређења, утврђени циљеви просторног развоја, организација, заштита и коришћење простора, као и други елементи значајни за просторни развој општине Сурчин. Скупштинa града Београда на седници одржаној 09.03.2012. године донела је Просторни план за део градске општине Сурчин који је објављен у „Службеном листу града Београда“ број 10/2012


Графички део Плана чине рефералне карате у размери Р 1:50000 – Реферална карта 1 „Намена простора“, Реферална карта 2а „Мрежа насеља и саобраћај“, Реферална карта 2б „Инфраструктурни системи“, Реферална карта 3 „Заштита простора и туризам“ и Реферална карта 4 „Карта спровођења“.


Просторни план градске општине Барајево

ППО Барајево израђен је на премиси да општина има значајну улогу у полицентричном развоју региона Београда, као један од центара јужне осовине (Обреновац, Лазаревац, Барајево, Младеновац). Општина је планирана као приступачна и конкурентна, атрактивна за инвестирање у пољопривреду и МСП, са идентитетом заснованим на туристичко-рекреативним и природним вредностима. Скупштинa града Београда на седници одржаној 27.09.2012. године донела је Просторни план градске општине Барајево који је објављен у „Службеном листу града Београда“ број 53/2012


Графички део Плана чине рефералне карате у размери Р 1:50000 – Реферална карта 1 „План намене простора“, Реферална карта 2а „Мрежа насеља и саобраћај“, Реферална карта 2б „Инфраструктурни системи“, Реферална карта 3 „Заштита простора и туризам“ и Реферална карта 4 „Карта спровођења“.


Просторни план градске општине Сопот

У погледу просторног развоја дугорочна визија градске општине Сопот је да буде секундарни центар Београдског региона на бази искоришћења потенцијала природних, туристичких и привредних вредности уз очување и унапређење квалитета животне средине. Скупштинa града Београда на седници одржаној 27.09.2012. године донела је Просторни план градске општине Сопот који је објављен у „Службеном листу града Београда“ број 54/2012


Графички део Плана чине рефералне карате у размери Р 1:50000 – Реферална карта 1 „Намена простора“, Реферална карта 2а „Мрежа насеља“, Реферална карта 2б „Инфраструктурни системи“ и Реферална карта 3 „Туризам и заштита простора“.


Просторни план градске општине Младеновац

Просторни план градске општине Младеновац је оснoвни плaнски дoкумeнт зa усмeрaвaњe и упрaвљaњe дугoрoчним oдрживим рaзвojeм лoкaлнe зajeдницe који нуди визију просторног развоја у којој је општина Младеновац просторно и функционално позиционирана и афирмисана међу општинама региона Београда, што ће постићи валоризовањем геостратешког положаја, природних и туристичких потенцијала и повезивањем са ширим окружењем, са посебним акцентом ка развијању туризма (бањског, здравственог, излетничког, културно-манифестационог, ловног) и пољопривреде. Скупштинa града Београда на седници одржаној 27.09.2012. године донела је Просторни план градске општине Младеновац који је објављен у „Службеном листу града Београда“ број 53/2012


Графички део Плана чине рефералне карате у размери Р 1:50000 – Реферална карта 1 „План намене простора“, Реферална карта 2б „Инфраструктурни системи“, Реферална карта 3 „Туризам и заштита простора“ и Реферална карта 4 „Карта спровођења“.


Просторни план градске општине Гроцка

ППО дела општине Гроцка даје развојни и плански основ за коришћење, уређење и заштиту простора у складу са принципима одрживости, у свему према одредницама и смерницама европских и националних докумената и стратегија. Дугорочна визија развоја општине је да буде просторно – функционално позиционирана општина, на бази валоризације сопственог геостратешког положаја у макрорегиону Београда и ширем окружењу. С тим у вези, општи развојни циљ је усклађивање развоја општине на основу сопствених потенцијала и пољопривредног, саобраћајног и културног умрежавања у макрорегион Београда, уз очување и унапређење економских, еколошких и социјалних вредности. Скупштинa града Београда на седници одржаној 27.09.2012. године донела је Просторни план дела градске општине Гроцка који је објављен у „Службеном листу града Београда“ број 54/2012


Графички део Плана чине рефералне карате у размери Р 1:50000 – Реферална карта 1 „Намена простора“, Реферална карта 2а „Мрежа насеља“, Реферална карта 2б „Инфраструктурни системи“, Реферална карта 3 „Туризам и заштита простора“ и Реферална карта 4 „Карта спровођења“.


Просторни план градске општине Обреновац

Oпштина Обреновац прерастa у регионални развојни центар јужног субурбаног појаса административног подручја града Београда. Она има препознатљиву улогу у развоју Београда по основу својих енергетско-индустријских потенцијала, географског и саобраћајног положаја, мреже насеља и центара, вода, земљишта, туристичких потенцијала, мреже социјалних, образовних, културних, спортских и других институција и организација. Подручје општине Обреновац огледа се у најгушћој мрежи електроенергетских објеката и инфраструктуре у Републици Србији. Скупштинa града Београда на седници одржаној 30.05.2013. године донела је Просторни план градске општине Обреновац који је објављен у „Службеном листу града Београда“ број 30/2013.


Графички део Плана чине рефералне карате у размери Р 1:50000 – Реферална карта 1 „Намена простора“, Реферална карта 2 „Мрежа насеља, функција, јавних служби и инфраструктурних система“, Реферална карта 3 „Туризам и заштита простора“ и Реферална карта 4 „Карта спровођења“.