Planovi generalne regulacije

20 prostornih celina grada Beograda utvrđenih Generalnim planom, obrađuje se kroz Plan Generalne regulacije u tri faze, kroz 10 pojedinačnih planova.

Cilj izrade ovih planova za građevinsko područje je celovita i detaljnija planska razrada teritorije, saobraćajnih i infrastrukturnih sistema, kompleksa i objekata od javnog intresa, kao i najznačajnijih razvojnih poteza i širih prostornih celina od značaja za njegov dalji razvoj. Plan je sinteza urbanističkih rešenja, mogućnosti izgradnje i uređenja za ukupno građevinsko područje, proistekla iz preispitanih uslova važećih urbanističkih planova, utvrđivanja i plana sanacije stanja na neplanski izgrađenim delovima i utvrđivanja uslova za neizgrađene delove teritorije Grada.
Veliki deo planski proverenih prostora moći će se sprovoditi direktno iz ovog Plana.


Planovi generalne regulacije

Urbanistički zavod Beograda pripremio je i sledeće Planove generalne regulacije, koji su usvojeni ili u završnoj fazi izrade:

PGR MREŽE JAVNIH GARAŽA
(„Sl. l. grada Beograda“ br. 19/11)
Planom je analizirano više od 70 lokacija za izgradnju javnih garaža u granicama GP Beograda 2021. Nakon sprovedenog višekriterijumskog vrednovanja planski je obrađena 51 nova i 7 postojećih lokacija za realizaciju javnih garaža. Za svaku je prikazan kataloški list sa informacijama o prostornim i planskim mogućnostima i ograničenjima i dat predlog načina daljeg sprovođenja.

PGR MREŽE STANICA ZA SNABDEVANJE GORIVOM
(„Sl. l. grada Beograda“ br. 34/09)
Plan prikazuje analizu više od 170 lokacija postojećih stanica na teritoriji Generalnog plana Beograda 2021, definiše planski razvoj mreže objekata stanica za snabdevanje gorivom u Gradu i postavlja pravila i kriterijume njihove izgradnje na novim lokacijama.

PGR LOGISTIČKI CENTAR SA INTERMODALNIM TERMINALOM
Plan daje elemente detaljne razrade za intermodalni terminal i logistički centar „Batajnica“. U kompleksu će se formirati intermodalni terminal i robno-transportni centar, kapaciteta 2-3 voza i 100 kamiona dnevno u prvoj fazi, dok se u budućnosti očekuje povećanje na 8-10 vozova odnosno 500 kamiona. Osnovni cilj intermodalnog transporta je optimizacija različitih vidova transporta u Gradu, što treba da smanji troškove, unapredi kvalitet usluga i unapredi stanje životne sredine.

PGR MREŽE PIJACA
(„Sl. l. grada Beograda“ br. 67/13)
Plan podrazumeva savremeni model razvoja mreže pijaca koji se zasniva na intenzivnom višenamenskom korišćenju centralnih gradskih lokacija. Mreža pijaca obuhvata veletržnicu kao centralni element sistema snabdevanja Grada i 33 zelene pijace u javnom sektoru. Četiri centralne gradske lokacije, Bajlonijeva, Kalenićeva, Palilulska i Zemunska pijaca, planirane su kao novi višenamenski gradski trgovi i prostori u koje se pored namene pokretne zelene pijace uvode i novi sadržaji iz oblasti sociokulture, zabave, edukacije.

PGR MREŽE OSNOVNIH ŠKOLA
Ciljevi izrade Plana su analiza mreže postojećih školskih objekata, utvrđivanje kriterijuma, uslova i potreba za daljim razvojem mreže do 2021. godine, preispitivanje planskih rešenja važećih detaljnih planova kroz analizu i ocenu kapaciteta, normativa, sprovodljivosti i realnosti planskih rešenja, utvrđivanje tipologije, kao i definisanje opštih i posebnih uslova za uređenje, rekonstrukciju i izgradnju postojećih i planiranih školskih objekata i kompleksa.

PGR MREŽE VATROGASNIH STANICA
(„Sl. l. grada Beograda“ br. 32/13)
Planom generalne regulacije vatrogasne stanice se definišu kao specijalizovani javni objekti i površine u funkciji zaštite ljudi i materijalnih dobara od požara, eksplozija, opasnih materija i drugih akcidentnih situacija. Pored provere postojećih lokacija i stanica Planom se predviđa 21 lokacija za realizaciju novih vatrogasnih stanica, na teritoriji Generalnog plana Beograda 2021.

PGR SISTEMA ZELENIH POVRŠINA BEOGRADA
(„Sl. l. grada Beograda“ br. 110/19)
Plan generalne regulacije je poslednja faza Projekta „Zelena regulativa Beograda“ i predstavlja sadržajan, složen i značajan korak u upravljanju zelenim površinama. Koncept planskog rešenja formiran je kroz tri nivoa, gde je očuvanje i unapređenje postojećih zelenih površina imperativ, a planiranje novih zelenih površina dostizanje zadatih evropskih standarda. U kontekstu održivog razvoja Beograda, plansko rešenje utemeljeno je na principima povezivanja zelenih površina, postizanja multifukcionalnosti i pristupačnosti, očuvanju karaktera predela i unapređenju biodiverziteta.

PGR za deo teritorije opštine Rakovica „JELEZOVAC – SUNČANI BREG“
(„Sl. list grada Beograda“ br. 39/11)
Plan obuhvata deo teritorije opštine Rakovica površine oko 220 ha. Povod izrade Plana je da se prostor, za koji nije postojala detaljnija planska razrada, planski reguliše. Planirano je opremanje područja infrastrukturnom i saobraćajnom mrežom, kao i javnim sadržajima (škola, obdaništa, pijaca, ustanova primarne medicinske zaštite). Visok procenat zelenila obezbeđuje stanovnicima zdravu životnu sredinu i ujedno pruža mogućnost razvoja novih turističkih, edukativnih i sportskih sadržaja. Sa posebnom pažnjom razmatrani su bespravno izgrađeni objekti u cilju maksimalnog inkorporiranja u plansko rešenje.