Планови генералне регулације

20 просторних целина града Београда утврђених Генералним планом, обрађује се кроз План Генералне регулације у три фазе, кроз 10 појединачних планова.

Циљ израде ових планова за грађевинско подручје је целовита и детаљнија планска разрада територије, саобраћајних и инфраструктурних система, комплекса и објеката од јавног интреса, као и најзначајнијих развојних потеза и ширих просторних целина од значаја за његов даљи развој. План је синтеза урбанистичких решења, могућности изградње и уређења за укупно грађевинско подручје, проистекла из преиспитаних услова важећих урбанистичких планова, утврђивања и плана санације стања на неплански изграђеним деловима и утврђивањa услова за неизграђенe деловe територије Града.
Велики део плански проверених простора моћи ће се спроводити директно из овог Плана.


Планови генералне регулације

Урбанистички завод Београда припремио је и следеће Планове генералне регулације, који су усвојени или у завршној фази израде:

ПГР МРЕЖЕ ЈАВНИХ ГАРАЖА
(„Сл. л. града Београда“ бр. 19/11)
Планом је анализирано више од 70 локација за изградњу јавних гаража у границама ГП Београда 2021. Након спроведеног вишекритеријумског вредновања плански је обрађена 51 нова и 7 постојећих локација за реализацију јавних гаража. За сваку је приказан каталошки лист са информацијама о просторним и планским могућностима и ограничењима и дат предлог начина даљег спровођења.

ПГР МРЕЖЕ СТАНИЦА ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ
(„Сл. л. града Београда“ бр. 34/09)
План приказује анализу више од 170 локација постојећих станица на теритoрији Генералног плана Београда 2021, дефинише плански развој мреже објеката станица за снабдевање горивом у Граду и поставља правила и критеријуме њихове изградње на новим локацијама.

ПГР ЛОГИСТИЧКИ ЦЕНТАР СА ИНТЕРМОДАЛНИМ ТЕРМИНАЛОМ
План даје елементе детаљне разраде за интермодални терминал и логистички центар „Батајница“. У комплексу ће се формирати интермодални терминал и робно-транспортни центар, капацитета 2-3 воза и 100 камиона дневно у првој фази, док се у будућности очекује повећање на 8-10 возова односно 500 камиона. Основни циљ интермодалног транспорта је оптимизација различитих видова транспорта у Граду, што треба да смањи трошкове, унапреди квалитет услуга и унапреди стање животне средине.

ПГР МРЕЖЕ ПИЈАЦА
(„Сл. л. града Београда“ бр. 67/13)
План подразумева савремени модел развоја мреже пијаца који се заснива на интензивном вишенаменском коришћењу централних градских локација. Мрежа пијаца обухвата велетржницу као централни елемeнт система снабдевања Града и 33 зелене пијаце у јавном сектору. Четири централне градске локације, Бајлонијева, Каленићева, Палилулска и Земунска пијаца, планиране су као нови вишенаменски градски тргови и простори у које се поред намене покретне зелене пијаце уводе и нови садржаји из области социокултуре, забаве, едукације.

ПГР МРЕЖЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА
Циљеви израде Плана су анализа мреже постојећих школских објеката, утврђивање критеријума, услова и потреба за даљим развојем мреже до 2021. године, преиспитивање планских решења важећих детаљних планова кроз анализу и оцену капацитета, норматива, спроводљивости и реалности планских решења, утврђивање типологије, као и дефинисање општих и посебних услова за уређење, реконструкцију и изградњу постојећих и планираних школских објеката и комплекса.

ПГР МРЕЖЕ ВАТРОГАСНИХ СТАНИЦА
(„Сл. л. града Београда“ бр. 32/13)
Планом генералне регулације ватрогасне станице се дефинишу као специјализовани јавни објекти и површине у функцији заштите људи и материјалних добара од пожара, експлозија, опасних материја и других акцидентних ситуација. Поред провере постојећих локација и станица Планом се предвиђа 21 локација за реализацију нових ватрогасних станица, на територији Генералног плана Београда 2021.

ПГР СИСТЕМА ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА БЕОГРАДА
(„Сл. л. града Београда“ бр. 110/19)
План генералне регулације је последња фаза Пројекта „Зелена регулатива Београда“ и представља садржајан, сложен и значајан корак у управљању зеленим површинама. Концепт планског решења формиран је кроз три нивоа, где је очување и унапређење постојећих зелених површина императив, а планирање нових зелених површина достизање задатих европских стандарда. У контексту одрживог развоја Београда, планско решење утемељено је на принципима повезивања зелених површина, постизања мултифукционалности и приступачности, очувању карактера предела и унапређењу биодиверзитета.

ПГР за део територије општине Раковица „ЈЕЛЕЗОВАЦ – СУНЧАНИ БРЕГ“
(„Сл. лист града Београда“ бр. 39/11)
План обухвaта део територије општине Раковица површине око 220 ha. Повод израде Плана је да се простор, за који није постојала детаљнија планска разрада, плански регулише. Планирано је опремање подручја инфраструктурном и саобраћајном мрежом, као и јавним садржајима (школа, обданишта, пијаца, установа примарне медицинске заштите). Висок проценат зеленила обезбеђује становницима здраву животну средину и уједно пружа могућност развоја нових туристичких, едукативних и спортских садржаја. Са посебном пажњом разматрани су бесправно изграђени објекти у циљу максималног инкорпорирања у планско решење.