Планови детаљне регулације

План детаљне регулације доноси се за неизграђене делове насељеног места, уређење неформалних насеља, зоне урбане обнове, инфраструктурне коридоре и објекте, изградњу објеката или насељених места у грађевинском подручју изван насељеног места, као и у заштићеној околини непокретних културних добара.
План детаљне регулације је тзв. оперативни план јер садржи, поред осталог регулационе и нивелационе елементе, трасе, коридоре и капацитете за саобраћајну, комуналну, енергетску и другу инфраструктуру, као и правила уређења и грађења за целокупну територију плана. За зоне урбане обнове, ревитализације и рехабилитације, планом детаљне регулације разрађују се нарочито и композициони или обликовни план и план партерног уређења. Степен детаљности ових планова је такав да се могу директно спроводити.

ПЛАНОВИ ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ГРАД БЕОГРАД
У зависности од закона из области планирања и уређења простора који су кроз време давали различите називе овој врсти плана, као и од важећих планова вишег реда, у Београду је тренутно на снази и спроводе се у целости или у деловима око 400 планова који садржински имају веома сличне елементе а носе различите називе: детаљни урбанистички план, регулациони план, план детаљне регулације.