Organizacija

U Zavodu je stalno zaposleno 136 stručnjaka: arhitekata, prostornih planera, inženjera svih profila, geografa, istoričara umetnosti, ekonomista i pravnika, a povremeno i najistaknutijih stručnjaka u svojim oblastima.

Kliknite na sliku da je uvećate

Nadzorni odbor

 • Desanka Radulović, predsednik Nadzornog odbora
 • Lazar Borović, član Nadzornog odbora
 • Jelena Marinković, član Nadzornog odbora iz reda zaposlenih

Menadžment Zavoda

v.d. drektora mr Vesna Tahov, dipl.inž.geol.

izvršni direktor Gordana Lučić, dipl.inž.arh.

Sektor za strateško planiranje i razvoj
direktor Maja Joković Potkonjak, dipl.inž.arh.

Sektor za regulaciono planiranje
direktor Mila Milovanović, dipl.inž.arh.

Sektor za saobraćaj
direktor Predrag Krstić, dipl.inž.saob.

Sektor za komunalnu infrastrukturu
direktor Zoran Mišić, dipl.inž.maš.

Sektor za finansijske, pravne i opšte poslove
direktor Zorica Kosović, dipl.ekonomista

Organizacione jedinice

Urbanistički zavod svoju delatnost ostvaruje kroz sledeće organizacione jedinice:

 • Sektor za strateško planiranje i razvoj
 • Sektor za regulaciono planiranje
 • Sektor za saobraćaj
 • Sektor za komunalnu infrastrukturu
 • Sektor za finansijske, pravne i opšte poslove

Delokrug SEKTORA ZA STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJ

 • izrada planova, studija i projekata od strateškog značaja za Grad;
 • izrada prostornih i generalnih urbanističkih planova, planova generalne regulacije;
 • definisanje koncepcije razvoja i prostornog rasporeda javnih službi u planovima;
 • izrada urbanističkih planova mreža objekata društvenog standarda i specifičnih delatnosti,
 • izrada, analiza i praćenje kapitalnih projekata i projekata u regionalnoj saradnji,
 • izrada strateških procena uticaja planova odnosno planiranih namena na životnu sredinu;
 • izrada strateških i tematskih studija, geoloških istraživanja, specifičnih uslova za projektovanje skloništa i protivpožarne zaštite;
 • formiranje i održavanje baza podataka za urbanistički informacioni sistem Grada;
 • razvoj geografskih informacionih sistema GIS-a i praćenje planske dokumentacije;
 • komunikacija sa srodnim institucijama, organizacijama i gradovima u zemlji i inostranstvu;
 • organizacija konferencija, seminara i izložbi od značaja za urbanističku delatnost i promociju Zavoda.

Delokrug SEKTORA ZA REGULACIONO PLANIRANJE

 • izrada elemenata za donošenje odluke o izradi plana;
 • izrada urbanističkih planova;
 • saradnja u izradi urbanističkih planova, dokumenata i studija iz domena drugih sektora;
 • izrada urbanističkih projekata;
 • izrada planova parcelacije i preparcelacije;
 • izrada stručnih mišljenja, analiza i studija, na osnovu raspoložive urbanističke dokumentacije;
 • izrada programa i uslova javnih anketnih i projektnih urbanističko-arhitektonskih konkursa;
 • stručna pomoć Gradu i trećim licima u pitanjima planiranja prostora i sprovođenja urbansitičkih planova.

Delokrug SEKTORA ZA SAOBRAĆAJ

 • izrada urbanističkih planova saobraćajnih sistema, mreže, kompleksa i objekata;
 • praćenje, analiza i planiranje razvoja transportnog sistema u funkciji prostornog razvoja grada Beograda;
 • izrada generalnih i tehničkih rešenja svih vidova transportnog sistema;
 • izrada sttrateških i tehničkih rešenja saobraćajnih sistema u studijama, analizama, planskim i urbanističko tehničkim dokumentima Grada;
 • fizička provera koridora i trasa saobraćajnih mreža;
 • izrada prethodnih studija opravdanosti izgradnje saobraćajnih mreža i objekata.

Delokrug SEKTORA ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

 • izrada urbanističkih planova za potrebe realizacije mreža i objekata tehničke infrastrukture;
 • saradnja sa javnim komunalnim preduzećima i nadležnim institucijama na izradi i sprovođenju planskih dokumenata;
 • praćenje i analiza razvoja mreža i kapaciteta komunalne infrastrukture u funkciji prostornog razvoja Grada i mere za njihovo unapređenje;
 • učešće i koordinacija pri izradi generalnih rešenja komunalne infrastrukture;
 • izrada urbanističkih rešenja mreža i građevina komunalne infrastrukture u planovima, urbanističkim projektima grada, naselja i delova naselja;
 • priprema programa i planova razvoja sistema komunalne infrastrukture grada Beograda;
 • učešće u pripremi i izradi dokumentacije svih stručnih poslova Zavoda.

Delokrug SEKTORA ZA FINANSIJSKE, PRAVNE I OPŠTE POSLOVE

 • izrada finansijskog plana Zavoda i izveštavanje o njegovoj realizaciji;
 • izrada operativnog bilansa prihoda i rashoda; pregleda finansijskih obaveza Zavoda i utvrđivanje prioriteta isplate;
 • izrada plana likvidnosti i preduzimanje mera i aktivnosti za očuvanje tekuće likvidnosti;
 • izrada finansijskih izveštaja i saradnja na popisu sredstava, izvora sredstava i potraživanja i obaveza Zavoda;
 • praćenje izvršenja ugovorenih poslova po ponudama i zaključenim ugovorima;
 • učestvovanje u pripremi elemenata za izradu ugovora;
 • obrada i kontrola prispelih računa, rešenja za isplatu i isplatne dokumentacije;
 • vođenje knjigovodstvenih poslova;
 • obračun zarade i druga primanja zaposlenih;
 • organizacija blagajničkih poslova i izrada blagajničkih izveštaja;
 • saradnja sa nadležnim gradskim organima i bankama;
 • zastupanje preduzeća u postupcima kod sudova, organa uprave i drugih institucija;
 • izrada rešenja i drugih pojedinačnih i opštih akata iz oblasti radnih odnosa, zdravstvenog, penzionog osiguranja i socijalne zaštite;
 • praćenje, primena i usklađivanje normativnih akata preduzeća sa zakonskim i podzakonskim propisima;
 • sprovođenje postupaka javnih nabavki;
 • organizacija opštih poslova;
 • administrativno-stručna pomoć u radu Nadzornog odbora;
 • organizacija poslova upravljanja i održavanja bibliotečkog fonda;
 • priprema i izdavanje časopisa Urbanizam Beograda i drugih posebnih stručnih izdanja;
 • održavanje IT sistema Zavoda i pojedinačnih radnih stanica;
 • vođenje jedinstvene baze podataka o planovima na teritoriji Grada u analognoj i digitalnoj formi;
 • usavršavanje i razvijanje znanja i sposobnosti zaposlenih, priprema i održavanje internet strane Zavoda, standardizacija internih projekata.