Организација

У Заводу је стално запослено 138 стручњака: архитеката, просторних планера, инжењера свих профила, географа, историчара уметности, економиста и правника, а повремено и најистакнутијих стручњака у својим областима.

Кликните на слику да је увећате

Надзорни одбор

Менаџмент Завода

Директор мр Весна Тахов, дипл.инж.геол.

Извршни директор Гордана Лучић, дипл.инж.арх.

Сектор за стратешко планирање и развој
директор Маја Јоковић Поткоњак, дипл.инж.арх.

Сектор за регулационо планирање
директор Мила Миловановић, дипл.инж.арх.

Сектор за саобраћај
директор Предраг Крстић, дипл.инж.саоб.

Сектор за комуналну инфраструктуру
директор Зоран Мишић, дипл.инж.маш.

Сектор за финансијске, правне и опште послове
директор Зорица Косовић, дипл.економиста

Организационе јединице

Урбанистички завод своју делатност остварује кроз следеће организационе јединице:

 • Сектор за стратешко планирање и развој
 • Сектор за регулационо планирање
 • Сектор за саобраћај
 • Сектор за комуналну инфраструктуру
 • Сектор за финансијске, правне и опште послове

Делокруг СЕКТОРА ЗА СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ И РАЗВОЈ

 • израда планова, студија и пројеката од стратешког значаја за Град;
 • израда просторних и генералних урбанистичких планова, планова генералне регулације;
 • дефинисање концепције развоја и просторног распореда јавних служби у плановима;
 • израда урбанистичких планова мрежа објеката друштвеног стандарда и специфичних делатности,
 • израда, анализа и праћење капиталних пројеката и пројеката у регионалној сарадњи,
 • израда стратешких процена утицаја планова односно планираних намена на животну средину;
 • израда стратешких и тематских студија, геолошких истраживања, специфичних услова за пројектовање склоништа и противпожарне заштите;
 • формирање и одржавање база података за урбанистички информациони систем Града;
 • развој географских информационих система ГИС-а и праћење планске документације;
 • комуникација са сродним институцијама, организацијама и градовима у земљи и иностранству;
 • организација конференција, семинара и изложби од значаја за урбанистичку делатност и промоцију Завода.

Делокруг СЕКТОРА ЗА РЕГУЛАЦИОНО ПЛАНИРАЊЕ

 • израда елемената за доношење одлуке о изради плана;
 • израда урбанистичких планова;
 • сарадња у изради урбанистичких планова, докумената и студија из домена других сектора;
 • израда урбанистичких пројеката;
 • израда планова парцелације и препарцелације;
 • израда стручних мишљења, анализа и студија, на основу расположиве урбанистичке документације;
 • израда програма и услова јавних анкетних и пројектних урбанистичко-архитектонских конкурса;
 • стручна помоћ Граду и трећим лицима у питањима планирања простора и спровођења урбанситичких планова.

Делокруг СЕКТОРА ЗА САОБРАЋАЈ

 • израда урбанистичких планова саобраћајних система, мреже, комплекса и објеката;
 • праћење, анализа и планирање развоја транспортног система у функцији просторног развоја града Београда;
 • израда генералних и техничких решења свих видова транспортног система;
 • израда сттратешких и техничких решења саобраћајних система у студијама, анализама, планским и урбанистичко техничким документима Града;
 • физичка провера коридора и траса саобраћајних мрежа;
 • израда претходних студија оправданости изградње саобраћајних мрежа и објеката.

Делокруг СЕКТОРА ЗА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ

 • израда урбанистичких планова за потребе реализације мрежа и објеката техничке инфраструктуре;
 • сарадња са јавним комуналним предузећима и надлежним институцијама на изради и спровођењу планских докумената;
 • праћење и анализа развоја мрежа и капацитета комуналне инфраструктуре у функцији просторног развоја Града и мере за њихово унапређење;
 • учешће и координација при изради генералних решења комуналне инфраструктуре;
 • израда урбанистичких решења мрежа и грађевина комуналне инфраструктуре у плановима, урбанистичким пројектима града, насеља и делова насеља;
 • припрема програма и планова развоја система комуналне инфраструктуре града Београда;
 • учешће у припреми и изради документације свих стручних послова Завода.

Делокруг СЕКТОРА ЗА ФИНАНСИЈСКЕ, ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

 • израда финансијског плана Завода и извештавање о његовој реализацији;
 • израда оперативног биланса прихода и расхода; прегледа финансијских обавеза Завода и утврђивање приоритета исплате;
 • израда плана ликвидности и предузимање мера и активности за очување текуће ликвидности;
 • израда финансијских извештаја и сарадња на попису средстава, извора средстава и потраживања и обавеза Завода;
 • праћење извршења уговорених послова по понудама и закљученим уговорима;
 • учествовање у припреми елемената за израду уговора;
 • обрада и контрола приспелих рачуна, решења за исплату и исплатне документације;
 • вођење књиговодствених послова;
 • обрачун зараде и друга примања запослених;
 • организација благајничких послова и израда благајничких извештаја;
 • сарадња са надлежним градским органима и банкама;
 • заступање предузећа у поступцима код судова, органа управе и других институција;
 • израда решења и других појединачних и општих аката из области радних односа, здравственог, пензионог осигурања и социјалне заштите;
 • праћење, примена и усклађивање нормативних аката предузећа са законским и подзаконским прописима;
 • спровођење поступака јавних набавки;
 • организација општих послова;
 • административно-стручна помоћ у раду Надзорног одбора;
 • организација послова управљања и одржавања библиотечког фонда;
 • припрема и издавање часописа Урбанизам Београда и других посебних стручних издања;
 • одржавање ИТ система Завода и појединачних радних станица;
 • вођење јединствене базе података о плановима на територији Града у аналогној и дигиталној форми;
 • усавршавање и развијање знања и способности запослених, припрема и одржавање интернет стране Завода, стандардизација интерних пројеката.