ТРАНСФОРМАЦИЈА ПРОСТОРА И УНАПРЕЂЕЊЕ УРБАНИСТИЧКИХ СТАНДАРДА ПОДРУЧЈА ПОЗНАТИЈЕГ КАО МАРИНКОВА БАРА

План детаљне регулације дела подручја између улица: Мокролушке, Мишка Јовановића, Краљевачке и Заплањске, ГО Вождовац, са Извештајем о стратешкој процени утицаја плана на животну средину ће се налазити на јавном увиду до 20. јануара 2020.године.

Према плану детаљне регулације дела подручја између улица Мокролушке, Мишка Јовановића, Краљевачке и Заплањске, чији је наручилац Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Беграда, а обрађивач Урбанистички завод Београда, на овом подручју планирана је изградња мешовитих градских центара, нових вртића и школа, дома здравља, бициклистичких стаза, нове водоводне и канализационе мреже и магистралних топловода.

Очекивани ефекти планирања су стварање планских могућности за трансформацију простора и унапређење урбанистичког и друштвеног стандарда становништва, уклањање нехигијенског насеља у Маринковој бари, реконструкција постојеће и доградња функционалне саобраћајне мреже и планирање недостајућих инфраструктурних и комуналних садржаја – наводи се у планској документацији.

Површина обухваћена планом износи око 82.58 ха, од чега ће мешовити градски центри, који подразумевају комбиновано становање и пословање, заузимати 4,72 хектара.

Предвиђена је и трансформација породичног становања у вишепородично становање, а број станова ће се са 5.100 повећати на 7.313, док ће број становника са садашњих 12.282 порасти на 19.015, а број запослених са 900 на чак 8.630.

Повећаће се и површине планиране за саобраћајнице, као и оне за објекте јавних служби.

У плану је реконструкција, односно изградња нове саобраћајне мреже, па тако планирана ширина регулација двосмерних саобраћајница на подручју плана износи минимално 9.0м (са коловозом ширине 6,0м), док планирана ширина регулација једносмерних саобраћајница износи минимално 6.5м (са коловозом ширине 3,5м). Саобраћајнице су планиране са обостраним тротоарима минималних ширина 1,5м.

Предвиђа се и реорганизација мреже постојећих линија јавног градског превоза, као и изградња бициклистичких стаза и колективних блоковских гаража.

У плану је и замена цевовода новим већег пречника, градња канализације општег система, нових трафостаница и приступне телекомуникационе мреже за нове објекте.

Снабдевање топлотном енергијом планираних потрошача унутар планира се повезивањем на два топлотна извора – ТО Медаковић и ТО Вождвац, путем магистралних топловода дуж улице Игњата Јоба, а снабдевање планираних објеката природним гасом путем изградње нископритисне полиетиленске гасоводне мреже.

У складу са порастом броја становника, планира се и градња две нове предшколске установе и четири нова депанданса постојећих и две нове основне школе, као и једног објекта за установу примарне здравствене заштите у са станицом хитне медицинске помоћи и проширење Централног гробља.