РАНИ ЈАВНИ УВИД У ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРНЕ ЦЕЛИНЕ ИЗМЕЂУ УЛИЦА: ГОСПОДАРА ВУЧИЋА, ГРЧИЋА МИЛЕНКА И УСТАНИЧКЕ – ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ, ЗА БЛОК ИЗМЕЂУ УЛИЦА: РАДА КОНЧАРА, БАЊАЛУЧКА, ТОДОРА ДУКИНА И ВОЈВОДЕ ПРИЈЕЗДЕ

РАНИ ЈАВНИ УВИД у Измене и допуне плана детаљне регулације просторне целине између улица: Господара Вучића, Грчића Миленка и Устаничке – општина Вождовац, за блок између улица: Рада Кончара, Бањалучка, Тодора Дукина и Војводе Пријезде обавиће се у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 13. до 27. маја 2020. године сваког радног дана од 9 до 18 часова.

Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача Плана уторком и четвртком од 12 до 18 часова у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала у сутерену).

Заинтересована лица могу, током раног јавног увида, своја мишљења на планирана решења, у писаној форми, доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице, Краљице Марије бр. 1, најкасније до 27. маја 2020. године.  

Рани јавни увид организује се поново јер су се, након доношења Одлуке о укидању ванредног стања („Службени гласник РС“, број 65/20), стекли услови за постепени наставак процедура у изради планске документације. Изложени Елаборат је идентичан Елаборату који је био изложен на Раном јавном увиду пре увођења ванредног стања.

У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи, конкурси и тендери”.

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1772941-rani-javni-uvid-povodom-izrade-izmena-i-dopuna-pdr-prostorne-celine-izmedju-ulica-gospodara-vucica-grcica-milenka-i-ustanicke-opstina-vozdovac-za-blok-izmedju-ulica-rada-koncara-banjalucka-todora-dukina-i-vojvode-prijezde/