Rani javni uvid povodom izrade PDR za područje između ulica: Kralja Milana, Beogradske, Njegoševe i Svetozara Markovića, gradska opština Vračar

RANI JAVNI UVID povodom izrade Plana detaljne regulacije za područje između ulica: Kralja Milana, Beogradske, Njegoševe i Svetozara Markovića, gradska opština Vračar obaviće se u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala 2 u suterenu) od 15. marta do 29. marta 2021. godine svakog radnog dana od 9 do 18 časova. 

Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača Plana utorkom i četvrtkom od 12 do 18 časova u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, 27. marta br. 43-45 (sala u suterenu).

Zainteresovana lica mogu, tokom ranog javnog uvida, svoja mišljenja na planirana rešenja, u pisanoj formi, dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice, Kraljice Marije br. 1, najkasnije do 29. marta 2021. godine.

U toku ranog javnog uvida, predmetni Elaborat biće izložen i na sajtu grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi, konkursi i tenderi”, kao i na sajtu Urbanističkog zavoda Beograda

Planom detaljne regulacije za područje između ulica: Kralja Milana, Beogradske, Njegoševe i Svetozara Markovića, gradska opština Vračar obuhvaćen je prostor površine oko 3,3ha sa dva gradska bloka između navedenih ulica (blokovi 10 i 11).

Izradi predmetnog Plana pristupilo se sa ciljem definisanja planskog osnova za izgradnju i uređenje blokova u kontaktnoj zoni Trga Slavija, kako bi se zaokružila urbana transformacija ove značajne gradske lokacije.

Planskim rešenjem predviđeno je zadržavanje postojeće fizičke strukture i izgrađenih kapaciteta. U skladu sa dosadašnjim planerskim i projektantskim aktivnostima i organizovanim konkursima u zoni Slavije, u delu bloka 10 planirana je odmerena izgradnja objekata usklađenih sa objektima u neposrednom okruženju.

U cilju upoznavanja javnosti sa istorijskim razvojem i dosadašnjim konkursnim i planskim rešenjima na predmetnoj lokaciji, pripremljena je i prezentacija koja je sastavni deo dokumentacione osnove Plana.

Link na prezentaciju

Radi ilustracije predloženih urbanističkih parametara, radni tim Urbanističkog zavoda Beograda pripremio je orijentacioni prikaz slobodnih i izgrađenih površina na lokaciji „Mitićeva rupa“. U saradnji sa nadležnim institucijama i učešćem građana, profilisaće se detaljnija pravila uređenja i građenja sa osnovnim polazištem skladnog uklapanja nove izgradnje u zatečeno okruženje.

Link na grafički prilog Orijentacioni prikaz slobodnih i izgrađenih površina