Рани јавни увид поводом израде ПДР за подручје између улица: Краља Милана, Београдске, Његошеве и Светозара Марковића, градска општина Врачар

РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде Плана детаљне регулације за подручје између улица: Краља Милана, Београдске, Његошеве и Светозара Марковића, градска општина Врачар обавиће се у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 15. марта до 29. марта 2021. године сваког радног дана од 9 до 18 часова. 

Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача Плана уторком и четвртком од 12 до 18 часова у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала у сутерену).

Заинтересована лица могу, током раног јавног увида, своја мишљења на планирана решења, у писаној форми, доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице, Краљице Марије бр. 1, најкасније до 29. марта 2021. године.

У току раног јавног увида, предметни Елаборат биће изложен и на сајту града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи, конкурси и тендери”, као и на сајту Урбанистичког завода Београда

Планом детаљне регулације за подручје између улица: Краља Милана, Београдске, Његошеве и Светозара Марковића, градска општина Врачар обухваћен је простор површине око 3,3ha са два градска блока између наведених улица (блокови 10 и 11).

Изради предметног Плана приступило се са циљем дефинисања планског основа за изградњу и уређење блокова у контактној зони Трга Славија, како би се заокружила урбана трансформација ове значајне градске локације.

Планским решењем предвиђено је задржавање постојеће физичке структуре и изграђених капацитета. У складу са досадашњим планерским и пројектантским активностима и организованим конкурсима у зони Славије, у делу блока 10 планирана је одмерена изградња објеката усклађених са објектима у непосредном окружењу.

У циљу упознавања јавности са историјским развојем и досадашњим конкурсним и планским решењима на предметној локацији, припремљена је и презентација која је саставни део документационе основе Плана.

Линк на презентацију

Ради илустрације предложених урбанистичких параметара, радни тим Урбанистичког завода Београда припремио је оријентациони приказ слободних и изграђених површина на локацији „Митићева рупа“. У сарадњи са надлежним институцијама и учешћем грађана, профилисаће се детаљнија правила уређења и грађења са основним полазиштем складног уклапања нове изградње у затечено окружење.

Линк на графички прилог Оријентациони приказ слободних и изграђених површина