Magazin INFO 42

INFO 42

Godina XV – broj 42.
feb 2018 – dec 2018.
ISSN 1451-5393
Izdaje: Urbanistički zavod Beograda, JUP
Za izdavača: mr Vesna Tahov, Direktor
Urednik: Marija Lalošević
Redakcija: dr Žaklina Gligorijević, Zorica Kosović, Milica Joksić, Ana Graovac, Jelena Đerić

Dizajn: Radoš Vuković
Tehničko uređenje i priprema za štampu: Andrea Đorđević
Štampa: SAJNOS, Novi Sad
Tiraž: 500
Periodika: Godišnje

Saradnici u ovom broju:
dr Žaklina Gligorijević, Milica Joksić, Marija Lalošević, Ana Graovac, Jadranka Živković, Jelena Đerić, Predrag Krstić, Mirjana Nedeljković, Mila Milovanović, Željka Nikolić, Dragoslav Pavlović, Stevan Tomić, Andrea Đorđević, Sanja Đorđević, Marija Kosović, Tamara Tahov, Milena Solujić, Marina Božić, mr Jelena Marinković, Sonja Kostić

Naslovna strana:
Kolektiv Urbanističkog zavoda Beograda