Конкурс

У циљу попуњавања упражњеног радног места руководиоца групе за финансијко-рачуноводствене послове у Урбанистичком заводу Београда ЈУП објављује се:

К О Н К У Р С

Опис послова руководиоца групе за финансијко-рачуноводствене послове:

 • руководи радом групе,
 • саставља финансијске извештаје,
 • сарађује на организацији и спровођењу пописа средстава, извора средстава и потраживања и обавеза Завода,
 • врши обрачун пореза и састављање пореског биланса,
 • врши обрачун и пријаву пореза на имовину и врши обрачун ПДВ-а,
 • прати законске одредбе којe регулишу рад у области финансија и рачуноводства,
 • одговоран је за квалитет и рокове прописане законом,
 • координира и организује рад стручних послова у групи,
 • учествује у изради Програма пословања,
 • распоређује задатке везане за делатност групе, даје упуства и смернице за рад,
 • обезбеђује вођење прегледа потребних за оперативно доношење одлука и сачињавање извештаја,
 • сачињава извештаје о пословању Завода квартално, полугодишње и годишње,
 • одговара за законитост рада у свом делокругу,
 • за све врсте задатака у оквиру делатности групе одговоран је директору сектора и директору Завода.

 Врста радног односа: радни однос на неодређено време

 Место рада: Београд, Булевар деспота Стефана бр.56.

 Услови које кандидат мора испуњавати:

Општи услови:

 • да је држављанин Републике Србије;
 • да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци;
 • да му није престао радни однос код корисника јавних средстава због теже повреде дужности из радног односа.

Посебни услови:

 • стечено високо образовање: Висока стручна спрема дипомирани економиста/мастер економиста.
 • радно искуство на истим или сличним пословима од најмање 7 година;
 • лиценца овлашћеног рачуновође;
 • лознавање МСФИ за МСП;
 • рад на рачунару: Microsoft Office, Microsoft Windows 10 окружење, ERP систем.
 • способност одређивања приоритета и рада у тиму.

Пријаве на конкурс се достављају закључно са 24.03.2021. године, електронским путем на office@urbel.com, са назнаком пријава на конкурс.

Лице задужено за давање обавештења о конкурсу је: Весна Башић дипл.економиста руководилац групе за финансијско-рачуноводствене послове, тел.011-333-1-510.

Са пријављеним кандидатима ће се у року од пет дана од дана истека конкурса обавити разговор након чега ће се донети одлука о изабраном кандидату са којим ће се закључити радни однос.