КА ЕФИКАСНОЈ ЗАШТИТИ КРУНСКОГ ВЕНЦА

У Урбанистичком заводу Београда у току је израда Нацрта плана детаљне регулације амбијенталне целине „Крунски венац“- блокови између улица: Калениhева, Милешевска, Војводе Драгомира, Новопазарска и Максима Горког, Градска општина Врачар. Имајући у виду културни значај и урбанистичко архитектонску вредност овог дела града у Урбанистичком заводу је 27. априла 2021. године, одржан радни састанак са представницима Завода за заштиту споменика културе града Београда поводом усаглашавања планског решења и Услова и мера заштите.

Испред својих радних тимова састанку су присуствовали др Марина Павловић дипл.инж.арх., помоћник директора Завода за заштиту споменика културе града Београда и мр Весна Тахов, дипл.инж.геол. директор Урбанистичког завода Београда.

На састанку је био заједнички циљ ефикасна заштита, очување и унапређење урбаних и културно историјских вредности овог простора.  Да се подсетимо, целина Крунски венац, представља сегмент ширег градског центра, претежно стамбене намене, који се у урбаном смислу формирао у првим деценијама 20. века. Са аспекта заштите културног наслеђа из постојећег грађевинског фонда у оквиру планског подручја издвојен је низ објеката који су вредновани као: објекти културно-историјских, архитектонских, архитектонско-урбанистичких и објекти амбијенталних вредности. Аутори ових објеката су бројни, а неки од њих важе и за веома најзначајна имена предратне, међуратне и послератне архитектуре Београда: Валериј Сташевски, Никола Несторовиh, Момчило Белобрк, Јован Новаковиh, Јордан Петровиh, Војислав Зађина, Стеван Тоболар, Душан Бабиh, Михајло Јанковић, Александар Ацовиh, Ђура Борошић, Тихобран Маџаревић, К. Јовановић, Веселин Трипковић, Ана Швејкар. Због својих несумњивих вредности простор Крунског венца ужива статус претходне  заштите и у припреми је његово утврђивање за културно добро.

Током састанка су усаглашена сва предложена планска решења у сваком од дефинисаних блокова по питању висинске регулације постојећих и планираних објеката, регулација саобраћајних и јавних зелених површина, као и низ других детаља, имајући у виду да је заштита простора и јавни интерес примарни задатак израде овог планског документа.