Безбеднија места

Систем планирања и превенције криминала

Наслов оргинала:

-Safer Places –The Planning System and Crime Prevention-
Office of the Deputy Prime Minister
Eland House
Bressenden Place
London SW1E 5DU
www.odpm.gov.uk 

Home Office
50 Queen Anne`s Gate
London SW1H 9AT
www.homeoffice.gov.uk

Чињеница је да се превентива криминала и насиља може спровести кроз елементе урбанистичког планирања и пројектовања, што је и апсо­лутни тренд у развијеним земљама света. Пове­ћање сигурности и мобилности корисника јавних простора, свакако је императив савр­меног друштва. Овом приликом смо се одлу­чили за презен­товање искустава Велике Британије, земље која је у теоријском, законодавном и практичном делу ове теме доста постигла. Сви називи, наводи и позиви на планска и законска документа и стан­дарде односе се на британски систем планирања, али лако се могу наћи па­ралеле (али и разлике) у односу на систем који ми познајемо. На крају приручника дат је појмовник који детаљно објашњава све коришћене изразе.

Kompletan priručnik
Bezbednija mesta Sistem planiranja i prevencije kriminala