17. ЛЕТЊА ШКОЛА УРБАНИЗМА У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ

Међународна конференција – Седамнаеста Летња школа урбанизма и одрживог развоја, одржана је у Врњачкој бањи од 10. до 12. јуна 2021. године,  у организацији Удружења урбаниста Србије и Републичког геодетског завода, уз подршку Инжењерске коморе Србије.

Тема овогодишње школе јесу искуства и перспективе урбанистичког планирања са једностепеним концептом плана као основним, као и улога геопросторних података у друштву – е-простор.

Део уводних предавања представљао је и Омаж професору др. Владимиру Мацури, оснивачу Удружења урбаниста Србије и једном од најзначајнијих српских урбаниста, који је преминуо почетком године услед последница болести COVID-19. Професор Владимир Мацура је такође био директор Урбанистичког завода Београда у периоду од 2000. до 2004. године као и руководилац Генералног плана Београда до 2021.

Учешће у летњој школи урбанизма ове године узеле су колегинице:

– др Марија Лалошевић и Јелена Ђерић са радом Континуитет планских решења кроз генерације – пример подручја Кнез Михаилове улице у Београду, Србија, који се бави питањем шта нуди Детаљни урбанистички план из 1980. године а шта систем и оквир плана нове генерације. Рад се базира на откривању које су сличности и разлике, циљеви, ограничења и на који се начин урбанисти односе према планским решењима ранијих генерација. Такође предмет рада јесте и питање на који начин и у којој мери је могуће очувати споменичко наслеђе у контексту промене друштвеног уређења и актуелног неолибералног контекста, а са циљем наставка континуитета у доживљају јединствених споменичких карактеристика и безрезервног чувања споменичких вредности.

– Весна Теофиловић и др Јасмина Ђокић Павков са радом Зоне заштите далековода у градском подручју: изазови у планирању. Рад се бави проблематиком власништва, економске вредности и могућности коришћења грађевинског земљишта, функционисања електро-енергетског система и поштовања и примене мера заштите животне средине и здравља људи. Предмет истраживања је како се савремена пракса носи са изазовима сагледавања законских оквира и одредбама стратешких докумената – нарочито Плана генералне регулације Београда. Закључак рада се базира на питању да ли у покушају задовољења различитих интереса савремена пракса губи планерски циљ очувања јавног интереса – безбедност људи у оквиру инфраструктурних система.

– Марија Косовић и Ана Граовац са радом План генералне регулације као инструмент за трансформацију београдских браунфилд подручја. Рад проблематизује трансформацију подручја две новобеоградске фабрике ИМТ и ФОМ чије спровођење је дефинисано Планом генералне регулације на два различита начина – путем израде плана детаљне регулације и непосредном применом правила грађења израдом урбнистичког пројекта. У компаративној анализи фокус је на два аспекта – саобраћајно и инфраструктурно решење, и планирани капацитети изградње са физичком структуром. Закључак се односи на потернцијале, ограничења и смернице везане за План генералне регулације као плански документ и инструмент за трансформацију броwнфиелд подручја.

Радови су у целости објављени у Зборнику радова са Летње школе урбанизма, заједно са радовима осталих учесника међународне конференције.

Такође, поред наведеног, изабрани су органи Удружења урбаниста Србије, односно Председник, чланови Председништва, Надзорног одбора и Суда части, за период од 2021 до 2025. године. Наша колегиница Марија Лалошевић изабрана за члана Председништва Удружења урбаниста Србије, односно постала члан Изборне скупштине Удружења.

 

Текст приредила:
Марија Косовић, маст.инж.арх.