ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.03/2016

Предмет јавне набавке Канцеларијски материјал
Партије Партија 1: канцеларијски материјал
Партија 2: папир за плотере
Назив наручиоца Урбанистички завод Београда ЈУП
Седиште наручиоца Палмотићева бр.30, Београд
Интернет страница www.urbel.com
Врста наручиоца Јавно предузеће
Врста поступка јавне набавке Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета Добра
Редни бр. јавне набавке 03/2016
Назив и ознака из општег
речника набавке:
30199000,
30192000,
30199330;

Критеријум за оцену понуда:

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „економски најповољнија понуда“.

Начин преузимања конкурсне документације

Лично уз овлашћење за преузимање конкурсне документације, на адреси наручиоца, сваког радног дана од 9,00 до 15,00 часова или на Порталу јавних набавки и сајту www.urbel.com – Актуелности – Конкурси и тендери.

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

Понуда мора бити достављена на писарницу Наручиоца до 29.01.2016. године у 13,00 часова. Понуђач понуду подноси непосредно на писарници наручиоца или путем поште, у затвореној коверти, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Урбанистички завод Београда ЈУП, Београд, Палмотићева бр.30, са назнаком „Понуда за јавну набавку добара – канцеларијски материјал – Партија ___ (број и назив партије) ЈН бр.03/2016 – НЕ ОТВАРАТИ“.

Место и време отварања понуда

Отварање понуда ће се обавити јавно, 29.01.2016. године у 14,00 часова у Великој сали у приземљу Палмотићева бр.30.

Услови под којима представници понуђача могу присуствовати у поступку отварања понуда:

Представник подносиоца понуде, пре почетка поступка отварања понуда, мора предати писано пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда, издато на меморандуму, оверено печатом и са потписом овлашћеног лица, као и личну карту на увид.

Рок за доношење одлуке о додели уговора 08.02.2016. године
Лице за контакт Владимир Вујичић, дипл.правник
Vladimir.Vujicic@urbel.com
011/333-15-67

Конкурсну документацију можете преузети овде.
Допуну конкурсне документације можете преузети овде.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора – партија 2 можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора – партија 1 можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору – партија 1 можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору – партија 2 можете преузети овде.

Конкурс је објављен и на Порталу јавних набавки свих наручилаца чији је оснивач град Београд.
nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=