Okrugli sto „Budućnost gradova u Srbiji“

Prvi od sedam Okruglih stolova projekta „Budućnost gradova u Srbiji“ Saveza inženjera i tehničara Srbije i Akademije inženjerskih nauka Srbije održan je 27.03. 2018. Među panelistima bila je dr Žaklina Gligorijević iz Urbanističkog zavoda Beograda.

Predavanje: Geološke podloge, saobraćajna i tehnička infrastruktura kao osnov dobrog urbanističkog plana – PDR kompleksa ‘IMT’ na Novom Beogradu

Ivica Tornjanski, Zoran Mišić i Predrag Pilović iz Urbanističkog zavoda Beograda održaće predavanje

Geološke podloge, saobraćajna i tehnička infrastruktura kao osnov dobrog urbanističkog plana – PDR kompleksa `IMT` na Novom Beogradu

u petak, 23. marta 2018. godine u 14 časova, u amfiteatru Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Treće u nizu predavanja u sklopu saradnje Departmana za Urbanizam Arhitektonskog fakulteta i Urbanističkog zavoda Beograda, organizovano je na realizaciji nastave u školskoj 2017/18 godini, u okviru studijske celine Studio 02a Održive urbane zajednice na drugoj godini Osnovnih akademskih studija arhitekture, teorijska nastava i studio projekat, kojim rukovodi van.prof. dr Ksenija Lalović.

Više o ovoj saradnji na:
www.arh.bg.ac.rs
www.facebook.com

Predavanje: Zaštita životne sredine u procesu urbanističkog planiranja – Kompleks “IMT” na Novom Beogradu

Aleksandra Vezmar i Tanja Potkonjak iz Urbanističkog zavoda Beograda održaće predavanje “Zaštita životne sredine u procesu urbanističkog planiranja: PDR Kompleksa `IMT` na Novom Beogradu“ u petak, 09. marta 2018. godine u 14 časova, u amfiteatru Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Ovo je drugo u nizu predavanja stručnjaka Urbanističkog zavoda Beograda u nastavi okviru studijske celine Studio 02a Održive urbane zajednice na drugoj godini Osnovnih akademskih studija arhitekture, teorijska nastava i studio projekat, kojim rukovodi van.prof. dr Ksenija Lalović.

Aleksandra Vezmar – urbanista planer u Grupi za životnu sredinu u Sektoru za strateško planiranje i razvoj

 Po završetku Geografskog fakulteta, od 1995. godine radi u Urbanističkom zavodu grada Beograda kao urbanista planer u Sektoru za strateško planiranje i razvoj. Reformiranjem Odeljenja za životnu sredinu, od 2005.godine, učestvuje u izradi brojnih studija i analiza, odnosno definisanju kriterijuma u oblasti prirodnih uslova i zaštite životne sredine za potrebe lociranja pojedinih namena, izradi urbanističkih rešenja u oblasti zaštite životne sredine i kao rukovodilac  izrade i koordinacije strateških procena uticaja za planove u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja na teritoriji grada Beograda.

 Tanja Potkonjak – urbanista planer u Grupi za životnu sredinu  u Sektoru za strateško planiranje i razvoj

Zaposlena u Urbanističkom zavodu grada Beograda kao urbanista planer od 2007.godine i obavlja poslove u vezi zaštite životne sredine.

Rukovodiolac izrade većeg broja Izveštaja o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Planova detaljne regulacije, Generalnog plana kao i Prostornih planova. Profesionalni i stručni angažman pri razradi aspekta zaštite životne sredine i unapređenju održivog razvoja integrisanjem osnovnih načela zaštite životne sredine u oblastima infrstrukture, saobraćaja, obnovljivim izvorima energije, oblasti upravljanja otpadom i otpadnim vodama, kao i nizu drugih. Učešće na izradi studija, analiza, stručne saradnje, i pisanje radova na domaćim  konferencijama, iz oblasti zaštite životne sredine.

Predavanje: Planski osnovi i smernice za izradu planova detaljne regulacije: Kompleks “IMT” na Novom Beogradu u GUP_Generalnom urbanistićkom planu Beograda, PGR_Planu generalne regulacije jedinica loklane samouprave i PDR_Plana detaljne regulacije

Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu pozivaju studente osnovnih, master i doktorskih studija na prvo u nizu predavanja u sklopu saradnje Departmana za Urbanizam Arhitektonskog fakulteta i Urbanističkog zavoda Beograda na realizaciji nastave u školskoj 2017/18 godini, u skladu sa Protokolom o saradnji (UZB br. 021-18833/16, 27.12.2016; UB AF br. 02-48/1, 10.01.2017.god).

Predavanje “Planski osnovi i smernice za izradu planova detaljne regulacije: Kompleks “IMT” na Novom Beogradu u GUP – Generalnom urbanistićkom planu Beograda, PGR – Planu generalne regulacije jedinica loklane samouprave i PDR – Plana detaljne regulacije “, dr Žakline Gligorijević i Ane Graovac iz iz Urbanističkog zavoda Beograda, održaće se u petak, 02. marta 2018. godine u 14 časova, u amfiteatru Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Urbane transformacije tranzicionih gradova, kakav je Beograd, imaju posebnu kompleksnost. Osim globanih zahteva u transformaciji urbane strukture Beograda potrebno je dodatno pronaći odgovore na razvojna pitanja pokrenuta procesom nestajanja “preživljenog” urbanog tkiva, kao što su idustrijski kompleksi nosioci razvoja iz socijalističkog perioda. Kako ovi procesi mogu postati nova razvojna šansa Beograda? Šta je to novo, bitno za buduće generacije, što kroz ovakve urbane transformacije treba razvijati u urbanoj strukturi Beograda? Kako obezbediti održivost ovih procesa? … neka su od pitanja na koje će studenti tražiti odgovore kroz istraživanja savremenih praksi širom sveta i neposrednu komunikaciju sa profesionalcima aktuelne urbanističke prakse Beograda.

Istraživanje transformacija podučja bivšeg industijskog kompleksa IMT na Novom Beogradu odabrano je za semestralnu temu studije slučaja u okviru studijske celine Studio 02a Održive urbane zajednice na drugoj godini Osnovnih akademskih studija arhitekture (OASA 24071_OUZ_teorijska nastava i OASA 24071_OUZ_studio projekat) kojim rukovodi van.prof. dr Ksenija Lalović. Urbanistički zavod Beograda je obrađivač Plana detaljne regulacije za ovo područje i delegiraće refrentne eksperte za učešće u svim fazama razrade projekta u svojstvu profesionalne i konsultantske podrške, kao i u svojstvu konsulatanta na javnoj Izložbi konceptualne postavke i završne prezentacije studentskih projekata.

dr Žaklina Gligorijevićvodeći urbani planer Urbanistiškog Zavoda Beograda

Dr Žaklina Gligorijević je profesionalnu karijeru započela krajem osamdesetih kao prva žena arhitekta u CEP-u, Centru za planiranje urbanog razvoja. Posle godina rukovođenja arhitektonskim i urbanističkim projektima, planovima, organizacije konferencija i angažovanja u profesionalnim asocijacijama, magistrira i doktorira na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Postaje direktor CEP-a i 2003. odlazi na dodatnu edukaciju na SPURS MIT u SAD. Po povratku radi kao saradnik Gradskog arhitekte u Kabinetu Gradonačelnika, zatim u Sektoru za generalno i prostorno planiranje Urbanističkog zavoda Beograda. Od 2008-2012. bila je prva žena direktor Urbanističkog zavoda Beograda. Akter je u urbanističkim zbivanjima prestonice, u međunarodnoj saradnji, planskim komisijama, stručnim žirijima, učesnik u nekoliko gradskih i nacionalnih strategija.

Potpisala je različite urbanističke konkurse, projekte, studije i planove, uključujući GP Beograda 2009., Strategiju razvoja Beograda 2011. i 2016. Zainteresovana je za javni domen, strateško i održivo urbanističko planiranje, kreativni sektor. Ulaže napore u edukaciju i komunikaciju, organizujući i učestvujući u nacionalnim i međunarodnim konferencijama, radionicama i događajima. Ugostila je izložbu Barcelona in Progress (2007), European Prize for Public Space, (2008), Vienna Social housing (2009), Urbanisticke i arhitektonske radionice sa predstavnicima Beča, i organizovala APA EU Charter konferenciju (2010). Aktivno učestvuje u projektu Urbanog partnerstva Grupe Svetske banke u jugoistočnoj Evropi od 2011. godine. Ispred SKGO je objavila praktikum za kvalitetno urbanističko planiranje lokalnih samouprava u Srbiji (2017).

Danas je savetnik i planer, često predstavnik Grada i profesije na međunarodnim skupovima i u asocijacijama (ISOCARP, ACE). Istražuje mogućnosti unapređenja procesa i budućnosti urbanog planiranja i veruje u snagu dobre komunikacije između učesnika u tim procesima.

Istražuje mogućnosti unapređenja i budućnosti urbanističke profesije i veruje u snagu dobre komunikacije između svih učesnika u procesima planiranja grada.

Ana Graovac glavni urbanista planer za opštine Novi Beograd i Zemun u sektoru za regulaciono planiranje

Ana Graovac je rođena 1975. godine u Beogradu. Nakon što je diplomirala na Arhitektonskom fakultetu 2001. godine, zaposlila se u Urbanističkom zavodu Beograda gde radi kao urbanista planer sve do danas. Za šesnaest godina radnog iskustva bila je rukovodilac izrade više od petnaest urbanističkih planova, a od 2014. godine je glavni urbanista planer za opštine Novi Beograd i Zemun u sektoru za regulaciono planiranje. Pored profesionalnog angažmana u izradi urbanističkih planova, učestvovala je i u više od trideset arhitektonskih i urbanističkih konkursa, pisala je radove na domaćim i internacionalnim konferencijama, a od 2015. godine je student doktorskih studija na Arhitektonskom fakultetu. Teme koje je interesuju su metodologija i proces planiranja i uticaj različitih parametara i normativa na fizičku strukturu grada.

Urbanistički zavod Beograda je javno urbanističko preduzeće osnovano od strane Skupštine grada Beograda za potrebe izrade planskih dokumenata od interesa za izgradnju i uređenje Beograda. Sarađuje sa institucijama nadležnim za urbanizam i planiranje u drugim evropskim gradovima, predstavnicima investicionih grupa i fondova ispred vlada drugih zemalja i različitim predstavnicima neprofitnog sektora na projektima u regionu. U 2018. Godini Urbanistički zavod Beograda obeležava značajan jubilej ya Grad beograd – 70 godina urbanističkog planiranja.

KAKO DO KVALITETNOG URBANISTIČKOG PLANA PO MERI LOKALNE SAMOUPRAVE

Vodeći planeri Urbanističkog zavoda Beograda, JUP
dr Žaklina Gligorijević i Ana Graovac,
predstavile publikaciju

KAKO DO KVALITETNOG URBANISTIČKOG PLANA
PO MERI LOKALNE SAMOUPRAVE

20.02.2018. godine, u prostorijama
Stalne konferencija gradova i opština, SKGO, Makedonska 22/8, Beograd

Prezentcija je uvod u okrugli sto o mogućnostima koje lokalnim upravama
pruža aktivno učešće u procesima urbanističkog planiranja. Izdavanje ove publikacije poklopilo se sa dve značajne procedure vezane za regulisanje urbanog razvoja: Javnom raspravom o nacrtu Izmena i dopuna Zakona o planiranju i izgradnji i pripremama za izradu Strategije urbanog razvoja Republike Srbije.

Publikacija je deo Projekta ”Institucionalna podrška SKGO – druga faza” i možete je pogledati ovde.

IZLOŽBA KONKURSNIH RADOVA

GRAD BEOGRAD

Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, JP

u saradnji sa Udruženjem arhitekata Srbije – UAS

Obaveštavaju vas da će se

 

 IZLOŽBA KONKURSNIH RADOVA

 

otvorenog, anketnog, anonimnog, jednostepenog, urbanističko – arhitektonskog konkursa za deo Makiškog polja GO Čukarica u Beogradu

održati u

 

Urbanističkom zavodu Beograda, JUP,

sala u prizemlju, Palmotićeva 30, Beograd,

u periodu od  08. februara do 24. februara 2018. godine,   

svakog radnog dana od 09 do 19 časova,

subotom od 09 do 15 časova

(osim za dane  državnog praznika 15., 16., 17. i 18 februar) .

 

Diskusija o radovima održaće se  22. februara  2018. u  16,00 časova

Izveštaj žirija možete preuzeti ovde (14,9MB)

Prvi srpski urbanista

Prvim srpskim urbanistom smatra se Emilijan Josimović (1821-1897) koji je pre 150 godina, 1867. uradio prvi regulacioni plan „Stari Beograd (deo u šancu) kako sada postoji i kako bi bio regulisan“.

Začetnik modernog urbanizma, Ildefons Serda uradio je čuveni urbanistički plan Barselone svega nekoliko godina ranije, 1859. godine.

„Pla Cerdà“, 1859. Ildefons Cerdà i Sunyer – Museu d Historia de la Ciutat, Barcelona., Public Domain, izvor slike

26. MEĐUNARODNI SALON URBANIZMA, NIŠ, 2017.

Ovogodišnji, 26. Međunarodni Salon Urbanizma održan je od 8 do 15. novembra 2017. godine u Nišu, gde je u okviru 14 kategorija prezentovano ukupno 116 profesionalnih radova, kao i 32 studentska rada.

Pored donošenja Generalnog urbanističkog plana i Plana generalne regulacije Beograda, u periodu 2016-2017. godine Skupština grada je donela i blizu 60 planova detaljne regulacije koje je uradio Urbanistički zavod Beograda. Na ovogodišnjem Salonu prikazali smo tek jedan deo tog opusa: 9 planova različitih tema i obuhvata, koji najbolje ilustruju složenu problematiku današnjeg regulacionog urbanističkog planiranja, kao i dve studije koje u metodološkom smislu upotpunjuju sliku o aktivnostima koje prethode izradi ovakvih planova.

U kategoriji planova detaljne regulacije, Urbanistički zavod Beograda je dobio:

I nagradu za Plan detaljne regulacije „ADA CIGANLIJA“
Ljiljana Beloš, dipl.inž.arh
Dragica Lilić, dipl.inž.arh
Urbanistički zavod Beograda, JUP

III nagradu za Plan detaljne regulacije naselja „SAVSKA I JEZERSKA TERASA“, opština Čukarica
Darija Banjanin, dipl.inž.arh
Vesna Isajlović, dipl.inž.arh
Urbanistički zavod Beograda, JUP, kao i

Nakon dodele nagrada u svim kategorijama, žiri je zaključio da se Velika nagrada 26. Međunarodnog salona urbanizma ove godine dodeli Urbanističkom zavodu Beograda, JUP, pre svega zato što se od ostalih izdvaja po kriterijumima izuzetnosti, kvaliteta, značajnosti i sveobuhvatnosti izloženih radova.

Osim što je potvrda kvaliteta našeg rada koju nam daju kolege iz cele Srbije, ova nagrada obeležava i početak naše jubilarne 70-te godine od osnivanja Urbanističkog zavoda Beograda.