РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПДР ДЕЛА ВРАЧАРСКОГ ПЛАТОА

РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде Измена и допуна Плана детаљне регулације дела Врачарског платоа између улица: Катанићеве, Макензијеве, Чубурске, унутрашње границе парцела дуж парне стране Шуматовачке, Браничевске, Ранкеове, Небојшине, Скерлићеве и Боре Станковића, општина Врачар, за део блока између улица: Мутапове, Борислава Пекића и Макензијеве обавиће се у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала у сутерену) од 14. до 28. јуна 2021. године сваког радног дана од 9 до 18 часова.

Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача Плана уторком и четвртком од 12 до 18 часова у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45.

Заинтересована лица могу, током раног јавног увида, своја мишљења на планирана решења, у писаној форми, доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице, Краљице Марије бр. 1, најкасније до 28. јуна 2021. године.

У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи, конкурси и тендери”.

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1784098-rani-javni-uvid-povodom-izrade-izmena-i-dopuna-pdr-dela-vracarskog-platoa_2/

РАНИ ЈАВНИ УВИД У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ЦЕВОВОДА ЧИСТЕ ВОДЕ Ф1200 ДУЖ УЛИЦА НИКОЛЕ ДОБРОВИЋА, ПАРТИЗАНСКЕ АВИЈАЦИЈЕ И ПЕЂЕ МИЛОСАВЉЕВИЋА, ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД

∅∅РАНИ ЈАВНИ УВИД у План детаљне регулације за изградњу цевовода чисте воде ∅1200 дуж улица Николе Добровића, Партизанске авијације и Пеђе Милосављевића, Градска општина Нови Београд обавиће се у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 12. априла до 26. априла 2021. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача Плана, уторком и четвртком од 12 до 18 часова, у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену). Заинтересована лица могу, током раног јавног увида, своја мишљења на планирана решења, у писаној форми, доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице, Краљице Марије бр. 1, најкасније до 26. априла 2021. године.

У току раног јавног увида, елаборат за рани јавни увид биће изложен и на сајту града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи, конкурси и тендери”.

Рани јавни увид поводом израде ПДР за изградњу цевовода чисте воде Ø1200 дуж улица Николе Добровића, Партизанске авијације и Пеђе Милосављевића, Градска општина Нови Београд| Град Београд (beograd.rs)

Рани јавни увид поводом израде ПДР за подручје између улица: Краља Милана, Београдске, Његошеве и Светозара Марковића, градска општина Врачар

РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде Плана детаљне регулације за подручје између улица: Краља Милана, Београдске, Његошеве и Светозара Марковића, градска општина Врачар обавиће се у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 15. марта до 29. марта 2021. године сваког радног дана од 9 до 18 часова. 

Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача Плана уторком и четвртком од 12 до 18 часова у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала у сутерену).

Заинтересована лица могу, током раног јавног увида, своја мишљења на планирана решења, у писаној форми, доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице, Краљице Марије бр. 1, најкасније до 29. марта 2021. године.

У току раног јавног увида, предметни Елаборат биће изложен и на сајту града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи, конкурси и тендери”, као и на сајту Урбанистичког завода Београда

Планом детаљне регулације за подручје између улица: Краља Милана, Београдске, Његошеве и Светозара Марковића, градска општина Врачар обухваћен је простор површине око 3,3ha са два градска блока између наведених улица (блокови 10 и 11).

Изради предметног Плана приступило се са циљем дефинисања планског основа за изградњу и уређење блокова у контактној зони Трга Славија, како би се заокружила урбана трансформација ове значајне градске локације.

Планским решењем предвиђено је задржавање постојеће физичке структуре и изграђених капацитета. У складу са досадашњим планерским и пројектантским активностима и организованим конкурсима у зони Славије, у делу блока 10 планирана је одмерена изградња објеката усклађених са објектима у непосредном окружењу.

У циљу упознавања јавности са историјским развојем и досадашњим конкурсним и планским решењима на предметној локацији, припремљена је и презентација која је саставни део документационе основе Плана.

Линк на презентацију

Ради илустрације предложених урбанистичких параметара, радни тим Урбанистичког завода Београда припремио је оријентациони приказ слободних и изграђених површина на локацији „Митићева рупа“. У сарадњи са надлежним институцијама и учешћем грађана, профилисаће се детаљнија правила уређења и грађења са основним полазиштем складног уклапања нове изградње у затечено окружење.

Линк на графички прилог Оријентациони приказ слободних и изграђених површина

РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ГАСИФИКАЦИЈУ ДЕЛОВА ОПШТИНЕ РАКОВИЦА, ГРАДСКА ОПШТИНА РАКОВИЦА

РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде Плана детаљне регулације за гасификацију делова општине Раковица, Градска општина Раковица обавиће се у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 22. фебруара до 8. марта 2021. године сваког радног дана од 9 до 18 часова. 

Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача Плана уторком и четвртком од 12 до 18 часова у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала у сутерену).

Заинтересована лица могу, током раног јавног увида, своја мишљења на планирана решења, у писаној форми, доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице, Краљице Марије бр. 1, најкасније до 8. марта 2021. године. 

У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи, конкурси и тендери”.

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1780094-rani-javni-uvid—pdr-za-gasifikaciju-delova-opstine-rakovica_2/

ИЗМЕНА ТЕРМИНА ОДРЖАВАЊА РАНОГ ЈАВНОГ УВИДА ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ КЦС „ЧУКАРИЦА–НОВА“ СА ПОТИСНИМ ВОДОМ ДО ПРЕЛИВНЕ ГРАЂЕВИНЕ КОД „ГОСПОДАРСКЕ МЕХАНЕ“, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА И САВСКИ ВЕНАЦ

Због техничке грешке, до које је дошло, приликом објављивања огласа у дневном листу „Вечерње новости“, (оглас је објављен 9. фебруара 2021. године уместо 8. фебруара 2021. године), мењају се чланови 1. и 4. огласа тако да гласе: РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде Плана детаљне регулације за изградњу КЦС „Чукарица-нова“ са потисним водом до преливне грађевине код „Господарске механе“, градске општине Чукарица и Савски венац обавиће се у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 9. до 25. фебруара 2021. године сваког радног дана од 9 до 18 часова. 

Заинтересована лица могу, током раног јавног увида, своја мишљења на планирана решења, у писаној форми, доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице, Краљице Марије бр. 1, најкасније до 25. фебруара 2021. године. 

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1780059-izmena-termina-odrzavalja-ranog-javnog-uvida-povodom-pdr-za-izgradnju-kcs-cukarica-nova/

РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ КЦС „ЧУКАРИЦА–НОВА“ СА ПОТИСНИМ ВОДОМ ДО ПРЕЛИВНЕ ГРАЂЕВИНЕ КОД „ГОСПОДАРСКЕ МЕХАНЕ“, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА И САВСКИ ВЕНАЦ

РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде Плана детаљне регулације за изградњу КЦС „Чукарица-нова“ са потисним водом до преливне грађевине код „Господарске механе“, градске општине Чукарица и Савски венац обавиће се у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 8. до 24. фебруара 2021. године сваког радног дана од 9 до 18 часова. 

Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача Плана уторком и четвртком од 12 до 18 часова у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала у сутерену).

Заинтересована лица могу, током раног јавног увида, своја мишљења на планирана решења, у писаној форми, доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице, Краљице Марије бр. 1, најкасније до 24. фебруара 2021. године. 

У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи, конкурси и тендери”.

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1779639-rani-javni-uvid-povodom-izrade-plana-detaljne-regulacije-za-izgradnju-kcs-/

РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ШИРЕГ ПОДРУЧЈА УЗ КНЕЗ МИХАИЛОВУ УЛИЦУ, ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД

РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде Плана детаљне регулације ширег подручја уз Кнез Михаилову улицу, Градска општина Стари град обавиће се у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 25. јануара до 8. фебруара 2021. године сваког радног дана од 9 до 18 часова. 

Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача Плана уторком и четвртком од 12 до 18 часова у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала у сутерену).

Заинтересована лица могу, током раног јавног увида, своја мишљења на планирана решења, у писаној форми, доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице, Краљице Марије бр. 1, најкасније до 8. фебруара 2021. године. 

У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи, конкурси и тендери”.

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1779256-rani-javni-uvid-povodom-izrade-pdr-sireg-podrucja-uz-knez-mihailovu-ulicu-gradska-opstina-stari-grad/

 

РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ИЗМЕЂУ ТРАСЕ ТУНЕЛСКЕ ВЕЗЕ САВСКЕ И ДУНАВСКЕ ПАДИНЕ И УЛИЦА: КРАЉИЦЕ НАТАЛИЈЕ, БАЛКАНСКЕ И ГАВРИЛА ПРИНЦИПА, ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ

РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде Плана детаљне регулације подручја између трасе тунелске везе Савске и Дунавске падине и улица: Краљице Наталије, Балканске и Гаврила Принципа, градска општина Савски Венац обавиће се у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 11. до 25. јануара 2021. године сваког радног дана од 9 до 18 часова.

Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача Плана уторком и четвртком од 12 до 18 часова у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала у сутерену).

Заинтересована лица могу, током раног јавног увида, своја мишљења на планирана решења, у писаној форми, доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице, Краљице Марије бр. 1, најкасније до 25. јануара 2021. године.

У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи, конкурси и тендери”.

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1778902-rani-javni-uvid-povodom-izrade-plana-detaljne-regulacije-podrucja-izmedju-trase-tunelske-veze-savske-i-dunavske-padine-i-ulica-kraljice-natalije-balkanske-i-gavrila-principa-gradska-opstina-savski-venac/

РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА СЕДИШТА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ – ГРАД БЕОГРАД (ЦЕЛИНЕ I-XIX) – I ФАЗА

РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде измена и допуна Плана генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд (целине I-XIX ) – I фаза обавиће се у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 14. до 28. децембра 2020. године сваког радног дана од 9 до 18 часова. 

Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача Плана уторком и четвртком од 12 до 18 часова у згради Градске управе Града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала у сутерену).

Заинтересована лица могу, током раног јавног увида, своја мишљења на планирана решења, у писаној форми, доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице, Краљице Марије бр. 1, најкасније до 28. децембра 2020. године. 

У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи, конкурси и тендери”.

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1778307-rani-javni-uvid-povodom-izrade-izmena-i-dopuna-plana-generalne-regulacije-gradjevinskog-podrucja-sedista-jedinice-lokalne-samouprave—grad-beograd-celine-i-xix—i-faza/

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРЕКИДУ И ОДЛАГАЊУ РАНОГ ЈАВНОГ УВИДА ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ ИЗМЕЂУ УЛИЦА: КРАЉА МИЛАНА, БЕОГРАДСКЕ, ЊЕГОШЕВЕ И СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА, ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР

Обавештење о прекиду и одлагању Раног јавног увида поводом израде Плана детаљне регулације за подручје између улица: Краља Милана, Београдске, Његошеве и Светозара Марковића, градска општина Врачар.

Нови термин за одржавање Раног јавног увида биће оглашен накнадно.

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1776429-obavestenje-o-prekidu-i-odlaganju-ranih-javnih-uvida-javnog-uvida-i-javne-sednice/