Magazina INFO – Izdanja 2013. godine

35/2013
jun 2013.

Tema broja: SISTEM PLANOVA REGIONA BEOGRADA

Planska dokumentacija Beograda predstavlja jedan od osnovnih instrumenata u implementaciji razvoja zasnovanog prvenstveno na ekonomskim mogućnostima, ali i principima evropskih deklaracija i povelja koje obavezuju grad Beograd da ih poštuje i primenjuje kako u planiranju, tako i u ostvarivanju planskih rešenja zaštite, uređenja i razvoja svoje teritorije. Prostornim i urbanističkim planovima se definišu osnovna planska rešenja, smernice, politike i propozicije zaštite, uređenja i razvoja širih i užih teritorijalnih celina, odnosno osnovnih resursa i vrednosti koji se na njima nalaze.
U broju koji je pred Vama, odlučili smo se da prikažemo izvode i karakteristične delove prostornih planova gradskih opština, kao podsećanje na izuzetne potencijale u našoj neposrednoj blizini, koje još uvek ne koristimo u dovoljnoj meri.

„Novija iskustva urbanističkog planiranja većih gradova Srbije“ / Analiza lokacija za izgradnju reciklažnih centara – dvorišta / Značaj savremene umetnosti u procesu interdisciplinarnog dizajna javnog gradskog prostora Beograda / Deset godina časopisa INFO / Vesti


36/2013
decembar 2013.

Tema broja: POSEBNE STUDIJE I ANALIZE

URBANISTIČKI ZAVOD BEOGRADA, kao javno preduzeće čiji je osnivač grad Beograd, kroz obavljanje delatnosti prostornog i urbanističkog planiranja doprinosi ukupnom razvoju grada Beograda, i to najvećim delom kroz definisanje i plansko usmeravanje prostorne dimenzije razvoja. Pored izrade planskih dokumenata, postoje i druge aktivnosti Urbanističkog zavoda preko kojih pokušavamo da sagledamo, planiramo i usmerimo razvoj grada Beograda. Te aktivnosti rezultiraju sprovođenjem istraživanja i izradom posebnih studija i analiza, kojima određene aktivnosti od javnog značaja smeštamo u odgovarajući stručni, planski, pravni, organizacioni, finansijski, prostorni, pa i naučni okvir. Zbog toga smo ovaj broj časopisa „INFO“ posvetili posebnim studijama, analizama i istraživanjima.

Analiza lokacija za visoke objekte sa prostorno-programskim elementima / Studija o utvrđivanju lokacija za deponovanje rečnog materijala / Tehno-ekonomska analiza varijantnih rešenja profila saobraćajnice Vojvode Stepe / Plan generalne regulacije mreže vatrogasnih stanica / Plan generalne regulacije mreže pijaca / Naknada za uređivanje građevinskog zemljišta / Deset godina časopisa INFO / Vesti