Магазина ИНФО – Издања 2013. године

35/2013
јун 2013.

Тема броја: СИСТЕМ ПЛАНОВА РЕГИОНА БЕОГРАДА

Планска документација Београда представља један од основних инструмената у имплементацији развоја заснованог првенствено на економским могућностима, али и принципима европских декларација и повеља које обавезују град Београд да их поштује и примењује како у планирању, тако и у остваривању планских решења заштите, уређења и развоја своје територије. Просторним и урбанистичким плановима се дефинишу основна планска решења, смернице, политике и пропозиције заштите, уређења и развоја ширих и ужих територијалних целина, односно основних ресурса и вредности који се на њима налазе.
У броју који је пред Вама, одлучили смо се да прикажемо изводе и карактеристичне делове просторних планова градских општина, као подсећање на изузетне потенцијале у нашој непосредној близини, које још увек не користимо у довољној мери.

„Новија искуства урбанистичког планирања већих градова Србије“ / Анализа локација за изградњу рециклажних центара – дворишта / Значај савремене уметности у процесу интердисциплинарног дизајна јавног градског простора Београда / Десет година часописа ИНФО / Вести


36/2013
децембар 2013.

Тема броја: ПОСЕБНЕ СТУДИЈЕ И АНАЛИЗЕ

УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДА, као јавно предузеће чији је оснивач град Београд, кроз обављање делатности просторног и урбанистичког планирања доприноси укупном развоју града Београда, и то највећим делом кроз дефинисање и планско усмеравање просторне димензије развоја. Поред израде планских докумената, постоје и друге активности Урбанистичког завода преко којих покушавамо да сагледамо, планирамо и усмеримо развој града Београда. Те активности резултирају спровођењем истраживања и израдом посебних студија и анализа, којима одређене активности од јавног значаја смештамо у одговарајући стручни, плански, правни, организациони, финансијски, просторни, па и научни оквир. Због тога смо овај број часописа „ИНФО“ посветили посебним студијама, анализама и истраживањима.

Анализа локација за високе објекте са просторно-програмским елементима / Студија о утврђивању локација за депоновање речног материјала / Техно-економска анализа варијантних решења профила саобраћајнице Војводе Степе / План генералне регулације мреже ватрогасних станица / План генералне регулације мреже пијаца / Накнада за уређивање грађевинског земљишта / Десет година часописа ИНФО / Вести