Магазина ИНФО – Издања 2012. године

34/2012
јули 2012.

Тема броја: СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ГРАДА БЕОГРАДА

Стратегија развоја града Београда је заједнички документ Града и његових грађана, у складу са којим ће планирати, уређивати и развијати своју будућност, и на оснoву кога ће успоставити систем одговорности за реализацију приоритета до 2016. године. Она је основ и усмерење за друге, дугорочне и конкретне планове, програме и пројекте Града. У овом броју Магазина ИНФО представљамо сажетак Стратегије развоја Београда, као и преглед остварених стратешких приоритета, за период од доношења Стратегије јуна 2011. до априла 2012 године.

Стратегија развоја Београда / Урбанистичко-архитектонска радионица „Природно језгро Београда“ / Измене и допуне Регионалног просторног плана административног подручја града Београда / Просторни план подручја посебне намене предела изузетних одлика Авала и Космај / Форланд Дунава и острво Чапља / Усвојено 2011. године / In memoriam Велимир Ж. Томић