Магазина ИНФО – Издања 2008. године

21/2008
jануар, фебруар, март

Програмом је обухваћен део територије општине Нови Београд и општине Чукарица, површине око 1065ha. Копнене површине – Ада Циганлија, Ада Међица, део обале између Чукаричког рукавца и Радничке улице и део обале између Савског језера и Савске магистрале (Макишко поље) – заузимају површину од око 835ha

Садржај

Тема броја
03 Програм за израду Урбанистичког плана Ада Циганлија (Општина Чукарица)

Program for Elaboration of the Urban Plan Ada Ciganlija (Čukarica municipality)

Усвојени планови
12 План детаљне регулације дела централне зоне – просторна целина подручја Аутокоманде – Општина Вождовац –

Истраживања
16 Систем менаџмента квалитетом према ISO 9001:2000
17 Извештај о Пројекту унапређења рада базе Урбанистичких прописа и израде Стечених урбанистичких обавеза
20 Стремљење у висине

Путовања
24 Making places

Прикази
27 Симпозијум у оквиру годишње Скупштине ДУБ-а “Нова Урбаност Глобализација – Транзиција”
29 Округли сто: “Промоција одрживог урбаног стила живота”
31 “Сигурнији јавни простори” студија о безбедности јавних градских простора у Београду


22/2008
април, мај, јун

Програм мреже пијаца односи се на подручје Гене­рал­ног плана Београда и обухвата следеће админис­тра­тивно-територијалне јединице:
– целе општине Врачар, Звездару, Стари град, Савски венац, Чукарицу, Раковицу, Нови Београд,
– делове општина Вождовац, Земун, Палилула, Гроцка и Сурчин унутар границе Генералног плана.

Садржај:

Тема броја
03 Програм за израду Плана генералне регулације мреже пијаца

Истраживања
26 Презентација заједничког пројекта Фиренца – Београд “Парк реке Дунав на Новој ади у Београду (Пројекат Чапља)”
28 Подручја температурних инверзија за летњу рекреацију Београђана

Прикази
32 Real Vienn 2008
35 Европска награда за градски јавни простор 2008. у Београду

Путовања
36 UNDER CONSTRUCTION…


Специјално издање (српско-енглеско)
август 2008

ОРГАНИЗАЦИЈА И ФИНАНСИРАЊЕ ГРАДА БЕОГРАДА
Анализа и утицај на урбани развој

Да би се разумео контекст сваког града, сличности и разлике њи­хових модела, студије градова су имале сличан садржај, од кратке историје, преко елемената територијалне и управне оганизације и јавних финансија. Сматрали смо корисним да сазнања и анализе урађене у оквиру овог пројекта тим подели са професионалцима који се баве градом Београдом у различитим областима, а посебно у на­шој, урбанистичкој. Предност су такође ажурни подаци и јасна по­дела надлежности између Републике, Града и градских општина, утврђених законима који регулишу организацију и финансирање ло­калних самоуправа у Србији, посебно Закона о главном граду, ус­во­јеног крајем 2007. године

ORGANIZATION AND FINANCING OF THE CITY OF BELGRADE
Analysis and Impact on Urban Development

The cities’ case studies had similar given structure in order to understand context of the each city, convergencies and divergencies of their models: from the brief historic background, to the issues of territorial and managing organization and public finances. We considered useful to share the analysis and findings of the project with the professionals dealing with different aspects of the City of Belgrade, and especially in our urban planning field of work. The special benefits of this material are up-to-date baseline information and elaborated division of responsibilities between the National Government, the City of Belgrade and city municipalities. They were determined by laws and legislation regulating organization and financing of the local governments in Serbia, including the Capital City Bill, adopted by the end of 2007.

 


23/2008
јул, август, септембар

Садржај:

Тема броја
03 Програм за урбанистички план просторно културно-историјске целине Топчидер

Усвојени планови
32 Програм за урбанистички план насеља Алтина 2 у Земуну
36 План детаљне регулације дела прве месне заједнице у насељу “Јајинци”
38 Програм за израду плана детаљне регулације привредног комплекса у Крњачи – Рева I
41 План детаљне регулације комплекса амбасаде САД

Путовања
42 44th ISOCARP Congress, Dalian, China, 19-23 September, 2008 Urban Growth Without Sprawl /A Way Towards Sustainable Urbanization
47 17. Међународни салон урбанизма – Бијељина,
08-15. новембар 2008.
Границом Програма обухваћени су делови три београдске општине: Савски венац, Чукарица и Раковица. Контактно под­ручје чини релативно густо урбано ткиво околних насеља: Сењак, Топчидерско брдо, Дедиње, Кошутњак, Канарево брдо, Раковица, Жарково, Баново брдо и Чукарица. Површина обух­ваћена границом Програма је 1015,12ха, док је површина обухваћена границом примарне разраде Програма око 875,8 ха.