Magazina INFO – Izdanja 2007. godine

17/2007
januar, februar, mart 2007.

Obale Save i Dunava predstavljaju privlačno mesto za postavljanje različitih plovnih objekata koji čine svojevrsnu turističku atrakciju. Svrha ovog Plana je da se opštim i posebnim pravilima reguliše postavljanje plovnih objekata i uvede red u ovoj oblasti.

Sadržaj:

Dešavanja
03 Kongresi, simpozijumi, predavanja

Tema broja
05 Plan mesta za postavljanje plovnih objekata na delu obale i vodenog prostora na teritoriji grada Beograda
08 Situation plan for locating floating facilities in the part of the riverside and river space inside the City of Belgrade territory

Zaštita
09 Brodovi pod zaštitom

Istraživanja
20 Simpozijum: Revitalizacija i rekonstrukcija grada

Putovanja
24 Bangkok

Prikazi
29 Od pograničnog grada do evropske metropole – edukativni kalendar Urbanističkog zavoda grada Beograda za 2007. godinu.
30 Mare Janakova Grujić Arhitekta Dragutin Maslać (1875-1937)
31 Nagrada „Ranko Radović“

In memoriam
32 dr Vladimir A. Milić, dipl. inž. arh

Aktuelnosti
33 TARA 2007. – VIII zimski festival dečije rekreacije


18/2007
april, maj, jun

Reke, Sava i Dunav, i pozicija Beograda koji se od ušća pruža duž njihovih obala, imaju sasvim specifičnu ulogu u životu i razvoju grada…

Sadržaj

Tema dana
03 Studija beogradskog priobalja – prva faza
24 Summary

Usvojeni planovi
26 Program za urbanistički plan bloka između ulica: Majdanska čukarica, Vase Stajića, Paštrovićeve i Visoke – opština Čukarica

Istraživanja
28 Biznis parkovi – novi poslovni ambijent daleko od bučnih i zagađenih gradskih centara
30 Finansiranje metropolitenskih uprava u zemljama u tranziciji
31 Kreativna Barselona u Beogradu

Putovanja
34 Rečne obale, Petrograda, Berlina, Liona, Sevilje i Valensije iz ličnog ugla

Prikazi
45 Prateća izložba BDW 2007. – RIVERFRONT RECLAIMED – POVRATAK OBALI DUNAVA
46 Varoš na vodi
48 Urbanisti peti


19/2007
jul, avgust, septembar

Kao temu broja predstavljamo vam
Program za izradu urbanističkog plana mreže stanica za snabdevanje gorivom, koji će nadamo se, konačno odgovoriti na sve do sada zapažene probleme pri lociranju ove vrste objekata, kao i na izuzetno interesovanje za mogućim lokacijama.

Sadržaj

Tema broja
03 Program za izradu Urbanističkog plana mreže stanica za snabdevanje gorivom (benzinskih stanica)
20 Summary

Usvojeni planovi
22 Plan generalne regulacije dela naselja Karaburma –
I i III zona

Istraživanja
24 Promocija održivog urbanog stila života

Putovanja
27 Berlin i Berlinci

Događaji
37 Manifestacija “DANI EVROPSKE BAŠTINE 2007”
39 Manifestacija Kreativna Barselona (u) Beograd
43 The IFHP Ranko Radović Student Competition – U znak sećanja na prof.dr Ranka Radovića

Prikazi
45 Bezbednija mesta – Sistem planiranja i prevencija kriminala
48 Bruno Zevi – Koncept za kontraistoriju arhitekture


20/2007
oktobar, novembar, decembar

Predstavljamo vam III fazu Zelene regulative – Kartiranje i vrednovanje biotopa, projekat koji po svom značaju i ambici­oznosti zavređuje da bude predstavljen kao tema Novo­godišnjeg broja, našeg časopisa.

Sadržaj

Tema broja
03 III faza projekta “Zelena regulativa Beograda” Kartiranje i vrednovanje biotopa Beograda

III Phase of Project “Belgrade Green Regulation” Mapping And Evaluating Of Belgrade biotopes

Istraživanja
22 Zelene pijace – novi trend u Evropi i svetu

Putovanja
27 Helsinki Summer School Planning a Growing Urban Region – FINSKA
32 Međunarodna konferencija “Istorija, nasleđe i revitalizacija” SIBIU 2007
33 INTBAU (International Network for Traditional Building, Architecture & Urbanism)
36 “Danube lifeline of Europe” Međunarodna konferencija regiona uz Dunav u Ulmu/Nemačka

Događaji
40 Holcim Awards


Specijalno izdanje
septembar 2007

Kompleks Starog beogradskog sajmišta leži na levoj obali Save između mosta iz Brankove ulice tzv. „Brankovog mosta“, starog „Savskog mosta“ i centra Novog Beograda. Na suprotnoj strani obale niz padinu beogradske grede spušta se„Savski amfiteatar“. Ova dva mosta, koja pored mosta „Gazela“ vezuju sremski i šumadijski deo Beograda, uzdižu nivo komunikativnosti i daju poseban akcent ovom prostoru

Staro beogradsko sajmište
70 godina od otvaranja Prvog međunarodnog sajma uzoraka

The Old Belgrade Fairground
70 years from the opening of the First Belgrade International Fair of Samples

Sadržaj:

02 Staro Beogradsko sajmište – osnivanje i izgradnja
09 The Old Belgrade Fairground

10 Ciljevi i kriterijumi rekonstrukcije starog beogradskog sajmišta
17 Objectives And Criteria For The Old Belgrade Fairground Reconstruction Complex History As A Source Of Planning Problems: Old Belgrade Fairground

25 Urbana reciklaža, strategija za revitalizaciju urbanog i istorijskog nasleđa gradova
39 Zaključak