Generalni urbanistički plan

Generalni urbanistički plan, skraćeno GUP, je tradicionalno osnovni, strateški plan prostornog razvoja Beograda.

Prvi posleratni, autentični GUP usvojen 1950. godine je nedavno otputovao na izložbu u Muzej moderne umetnosti u Njujorku, i biće tamo do januara 2019.godine.

GUP Beograda 2000, usvojen 1972. godine, smatra se predstavnikom zlatnog doba urbanizma u bivšoj Jugoslaviji i Beogradu i uzorom za evropske i svetske gradove sa dostignućima koja odgovaraju ciljevima održivog razvoja UN Habitat 3, usvojenim 2016. godine.

Koncepcija urbanog razvoja i strateška opredeljenja GP Beograda 2021 iz 2003. godine zadržani su u važećem GUP Beograda 2021, uz preispitivanje ekonomskih i demografskih uslova i usklađeni sa izmenjenim prioritetima Grada.

Okosnicu planskog razvoja Beograda čine lokacije za velike gradske projekte, prostori od posebnog interesa za grad, rehabilitacija i transformacija nekadašnjih industrijskih i vojnih kompleksa, uz ranije definisana planska rešenja za privredne zone i parkove. Plan je usvojen marta 2016. godine i objavljen u „Službenom listu grada Beograda“ broj 11/2016.