Делатности

Урбанистички завод Београда израђује стратегије развоја и стратешке и оперативне планове за град Београд, као и урбанистичко-техничка документа за спровођење планова, студије, анализе и пројекте. У изради планова и предлога посебно водимо рачуна о економској и еколошкој оправданости и друштвеној одрживости. Регистровани смо за обављање делатности „просторног планирања“ и пратеће и комплементарне делатности као што су истраживања, студије, консалтинг и менаџмент, израду база података и издавачку делатност. У сарадњи са локалним и међународним факултетима и институтима Завод одржава и  усавршава своја знања и доприноси континуалној едукацији колега урбаниста у Србији. Правни оквир за наш рад чини сет закона везаних за област организације, управљања и планирања простора, и то: Закон о планирању и изградњи: 72/2009-105, 81/2009-76 (исправка), 64/2010-66 (УС), 24/2011-3, 121/2012-14, 42/2013-37 (УС), 50/2013-23 (УС), 98/2013-258 (УС), 132/2014-3, 145/2014-72, 83/2018-18, 31/2019-9, 37/2019-3 (др. закон), 9/2020-3, Закон о главном граду (“Службени гласник Републике Србије” бр. 129/07), Закон о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Србије” бр. 129/07), Закон о финансирању локалне самоуправе (“Службени гласник Републике Србије” бр. 47/11), затим Статут града Београда (“Службени лист града Београда” бр. 6/10 и 23/13) и други закони и подзаконски акти који регулишу ову делатност. Рад Урбанистичког завода Београда финансира се из средстава буџета Града и из прихода од физичких и правних лица. Ценовник услуга ЈУП „Урбанистички завод Београда“ објављује се у Службеном листу Града Београда.