Делатности

Урбанистички завод Београда израђује стратегије развоја и стратешке и оперативне планове за град Београд, као и урбанистичко-техничка документа за спровођење планова, студије, анализе и пројекте. У изради планова и предлога посебно водимо рачуна о економској и еколошкој оправданости и друштвеној одрживости. Регистровани смо за обављање делатности „просторног планирања“ и пратеће и комплементарне делатности као што су истраживања, студије, консалтинг и менаџмент, израду база података и издавачку делатност. У сарадњи са локалним и међународним факултетима и институтима Завод одржава и  усавршава своја знања и доприноси континуалној едукацији колега урбаниста у Србији. Правни оквир за наш рад чини сет закона везаних за област организације, управљања и планирања простора, и то: Закон о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије” бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12 , 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19 – др. закон), Закон о главном граду (“Службени гласник Републике Србије” бр. 129/07), Закон о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Србије” бр. 129/07), Закон о финансирању локалне самоуправе (“Службени гласник Републике Србије” бр. 47/11), затим Статут града Београда (“Службени лист града Београда” бр. 6/10 и 23/13) и други закони и подзаконски акти који регулишу ову делатност. Рад Урбанистичког завода Београда финансира се из средстава буџета Града и из прихода од физичких и правних лица. Ценовник услуга ЈУП „Урбанистички завод Београда“ објављује се у Службеном листу Града Београда.