Александра Рабреновић

Александра Рабреновић (Београд, 1965), дипломирала је на Грађевинском факултету Универзитета у Београду, одсек конструктивни.
Након вишегодишњег рада у привреди (1989-2008) где се бави пројектовањем, извођењем, управљањем пројектима и инвестицијама и обавља послове одговорног пројектанта, одговорног извођача, вође пројекта, менаџера пројекта, техничког директора и директора, у периоду од 2008. до 2013. године ради на пословима заменика секретара Секретаријата за комуналне и стамбене послове у Градској управи града Београда. Од 2013. године обавља руководеће послове у јавном предузећу „Пошта Србије“ где је и данас запослена на пословима заменика директора Функције економских послова и набавки.
У току своје радне каријере радила је и на изради студија техно-економске оправданости изградње објеката, претходних студија, била је члан Комисије за унапређење пројектовања при Министарству урбанизма и грађевинарства Републике Србије, учествовала у раду више конгреса и симпозијума као излагач и коаутор, учествовала у писању стручних чланака. Као спољни сарадник Републичког завода за заштиту споменика културе сарађивала је на пројектима заштите споменика културе. Као руководилац тима известитеља и ревидент учествовала је у вршењу стручне контроле техничке документацију у оквиру рада Ревизионе комисије при Министарству урбанизма и грађевинарства РС.
Члан је Инжењерске коморе Србије и налази се на широј листи експерата Техничке комисије за оцену Студије о процени утицаја на животну средину. Поседује лиценце 203, 310, 381, 410 издате од ИКС.
Говори енглески, италијански и француски језик.