Zahtev za...


Zahtev za...

                   

Ime:

Prezime:

Adresa:

Telefon:

e-mail:

  

 

Adresa (za koju se podnosi zahtev): 

Broj katastarske parcele: 

za blok (prostor) između ulica: 

 

Opština: 

 

Opis postojećeg stanja: 

 

Opis planiranih intervencija (predmet inicijative): 

 

 

Dodajte dokumente (maksimum 3 dokumenta): 


 

 

 

 

Za pokretanje Inicijative potrebno je dostaviti kopiju plana parcele i skicu planiranih intervencija.