Urbanistički projekat – Hotelsko poslovni kompleks u Rajićevoj

Cilj izrade urbanističkog projekta je definisanje građevinskih parcela i arhitektonsko-urbanističkih elemenata za uređenje prostora, koji treba da posluže kao osnova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekta. Ovim urbanističkim projektom su formirane dve nove građevinske parcele, a preciznije razrađena građevinska parcela 1. Površina teritorije u okviru granice urbanističkog projekta iznosi 1.74 ha.

Realizacija hotelsko-poslovnog kompleksa u Rajićevoj ulici planirana je u dve faze. Prva faza, koja je i predmet razrade ovog urbanističkog projekta, zbog procedure rešavanja imovinsko-pravnih odnosa izuzima severozapadni deo Bloka 20. Ovaj prostor će se inkorporirati u kompleks u drugoj fazi i predviđen je delom za izgradnju komercijalnih sadržaja, a u najvećoj meri za punu realizaciju hotelskih kapaciteta (ukupno 243 hotelske jedinice). Po konačnoj realizaciji, objekat u Bloku 20 predstavljaće jedinstvenu i funkcionalno povezanu građevinsku celinu. Ukupna planirana BRGP kompleksa po završetku druge faze iznosiće 41.000m2 (podzemnih i nadzemnih sadržaja).

Situacioni plan sa regulaciono-nivelacionim elementima

Urbanističko-arhitektonsko rešenje sa parternim uređenjem 

U okviru kompleksa u Bloku 20 zastupljene su namene dominantno komercijalnog karaktera: trgovina i poslovanje i hotelski sadržaji, a u podzemnim etažama smešten je prostor za stacioniranje vozila. U suterenskoj etaži smešteni su hipermarket sa magacinskim prostorom i deo hotelskih sadržaja. U drugoj i trećoj podzemnoj etaži nalazi se depo biblioteke grada. Na spratovima su razvijeni sadržaji hotela i tržnog centra sa pratećim funkcijama (kafei, restorani, dansing klub, sinepleks i sl.).

Ulazi u kompleks planirani su sa sve četiri strane objekta i na ovaj način je omogućen pristup svim sadržajima, a sačuvane su i pešačke trajektorije kroz blok. Na ovaj način ostvarena je maksimalna pristupačnost i propusnost objekta. Kolski pristupi su planirani na dve pozicije: iz ulica Kralja Petra (ekonomski prilaz) i Uzun Mirkove. Ispred objekta je ka Knez Mihailovoj ulici formirana pjaceta, koja povezuje sadržaje u kompleksu sa javnim prostorom.