Timeline1

januar 1969 januar 1969
februar 1969 februar 1969
mart 1969 mart 1969
jun 1969 jun 1969
novembar 1969 novembar 1969
septembar 1970 septembar 1970
decembar 1970 decembar 1970
april 1972 april 1972
maj 1973 maj 1973
septembar 1977 septembar 1977
oktobar 1978 oktobar 1978
novembar 1978 novembar 1978
januar 1981 januar 1981

januar 1969

Prvi broj časopisa Urbanizam Beograda

Tekst povodom izlaska prvog broja:
“Savlađivanje brojnih i složenih problema u oblasti prostornog planiranja i urbanizma, koji je otuda postao najkompleksnija disciplina, postavio je pred Urbanistički zavod grada sve krupnije zadatke, počev od primarnih problema saobraćaja, privrede i stanovanja, pa sve do ne manje značajnog razvoja u oblastima infrastrukture. Pritom Zavod, sem sopstvenih stručnih kadrova, mora da okupi eminentne pojedince, grupe i institucije van svog sastava, u jednom složenom vidu saradnje i sinhronizacije najvišeg stepena.

I pored demokratskih formi po kojima sve krupnije urbanističke odluke dobijaju svoju životnu snagu tek pošto se prethodno sasluša mišljenje širokog kruga građana i stručne javnosti, Urbanistički zavod je smatrao da bi bilo od koristi da se o važnijim urbanističkim planovima, projektima i problemima, kao i o ostvarenjima tih planova i projekata, što šira javnost našeg grada upozna i preko jedne stalne, periodične publikacije, pa je odlučio da pristupi izdavanju takve publikacije pod nazivom “URBANIZAM BEOGRADA”.

Ista je namena kako gradskim i drugim organima i institucijama, radnim, društvenim i drugim organizacijama, tako i široj stručnoj i ostaloj javnosti, uključujući i štampu i ostala sredstva informacija, s ciljem da blagovremeno steknu što bolji uvid u rad i ostvarenja Urbanističkog zavoda. Sem toga, publikacija treba da pruži mogućnosti da se ocene i funkcionalno-estetske vrednosti pojedinih projekata i ostvarenja, kao i rezultati pojedinih autora, da posluži i drugim gradovima pri njihovom planiranju i izgradnji, kao i da predstavlja jednu sistematsku dokumentaciju na polju planiranja i izgradnje našeg glavnog grada.”

urednik Bratislav Stojanović

februar 1969

Zgrada Urbanističkog zavoda i Direkcije za izgradnju i rekonstrukciju grada Beograda

Arhitektonski projekat – Urbanistički zavod: glavni projektant Branislav Jovin dipl.inž.arh.,
projekatant: Jovan Mišković dipl.inž.arh.,
Godina izgradnje: 1970.

”Kroz znalački kontrolisanu simulacionu igru, na ovoj zgradi je osim veštine stvaranja utiska postignuto još nešto važnije, naime, da se ono što je ispod betonske likoravni ostvarenja ispolji kao glavni ishod dela. Da se dožvljaj jedne poslovne zgrade postignutom znakovnošću prevede u doživljavanje jedne monumentalne skulpture i time nadmaši svakidašnja običnost utilitarnog.”
Tekst Alekseja Brkića o zgradi Urbanističkog zavoda, ”Znakovi u kamenu, srpska moderna arhitektura 1930-1980.”

mart 1969

Detaljni urbanistički plan Severnog dela prve i četvrte mesne zajednice u Zemunu

Odgovorni urbanista i projektant: Josip Svoboda, dipl.inž.arh.
Projektant: Milan Zarić, dipl.ing.arh.

”Nove urbanističke celine u prvoj i četvrtoj mesnoj zajednici projektantski potvrđuju ovu osnovnu mikrokompoziciju Donjeg Zemuna. Silueta Novog Beograda, koja je relativno ujednačena, posmatrana iz Donjeg Zemuna, ovom novom kompozicijom dobija jednu novu produbljenu plastiku, svesno komponovanu. Izgradanja prve i četvrte mesne zajednice po usvojenim detaljnim urbanističkim planovima realnost je koja će se uskoro moći doživeti iz starih ulica Zemuna. To će biti prvi značajniji urbanistički zahvati na području Donjeg Zemuna.”

jun 1969

Urbanistički plan privredne zone Dunavgrada

Glavni i odgovorni projektant: Bratislav Stojanović, dipl.inž.arh.
Projektant: Zorka Tomić, dipl.inž.arh.

”Odlukom o izmeni i dopuni Generalnog urbanističkog plana Beograda iz 1950. teritorija na levoj obali Dunava aktivno se uključila u gradsko tkivo kao logično i i prirodno zaokruženje uže teritorije Beograda, grada na obalama Save i Dunava. Njome je Beograd postao grad na obema obalama Dunava, kao što je Generalnim planom bio postao i grad na obema obalama Save – grad koji je iskoristio svoje geografske uslove i predodređenosti.”

novembar 1969

Skupni regulacioni plan za gradski deo područja opština Novi Beograd i Zemun

Autori: Milutin Glavički, dipl.inž.arh. i Jospip Svoboda, dipl.inž.arh.

”Četvorogodišnjim programom urbanističkog razvoja, odnosno izgradnje, rekonstrukcije i uređivanja zemljišta, koje je donela Skupština grada Beograda decembra 1968. godine, predviđen je veliki obim radova na teritoriji opština Novi Beograd i Zemun. Ubrzo se pokazalo kao najbolje rešenje da se sve usvojene promene i dopune , kao i novi predlozi za usavršavanje planova, prikažu kroz jedan skupni plan čitave teritorije gradana levoj obali Save. Skupni plan treba prihvatiti kao dopunski dokument regulacionih planova Novog Beograda i Zemuna koji u izvesnim delovima predviđa izmenu ovih planova.”

septembar 1970

Detaljni urbanistički plan kompleksa stambene izgradnje na Banovom Brdu

Odgovorni urbanista: Andrija Mendelson, dip.inž.arh., Projektant urbanista: Vera Mitić, dipl.inž.arh.
Konsultant: Nikola Gavrilović, dipl.inž.arh.

”Po regulacionom planu blok je predviđen za kolektivnu stambenu izgradnju. Njegov položaj je izuzetno lep, što je tražilo rešenje, koje bi trebalo da stvori ambijent nivoa individualnog stanovanja, višeg standarda, sa visokokvalitetnom arhitekturom. Kompozicijom rešenja želelo se da se ostvari osećaj intimnosti za svaku jedinicu. Stvaranjem grupacija objekata su oformljeni intimni slobodni prostori koji, uređeni kao terase, vrtovi, dečja igrališta, čine da stanovanje bude udobnije i prijatnije. Ovakvim rešenjem dati su prodori koji otvaraju vizure na Savu i Beograd.”

decembar 1970

Detaljni urbanistički plan prve i druge mesne zajednice – Dorćol

Glavni i odgovorni projektant: Leon Kabiljo, dipl.inž.arh.,
Projektant: Jovan Mišković, dipl.inž.arh.

”Rešavajući pitanje beogradskog železničkog čvora i lokacije buduće glavne železničke stanice, pretpostavlja se da će se i pruga oko Kalemegdana, koja predstavlja najveću prepreku da se Beograd <spusti na reke>, izmestiti i da će se time stvoriti mogućnost da se bar ovaj deo teritorije grada izgradi stambenim zgradama do same reke i time poveže centar grada sa Dunavom i to baš na onom delu na kome se pružaju najleši i široki vidici na Novi Beograd, Zemun i nizvodno prema Pančevu.”

april 1972

GENERALNI URBANISTIČKI PLAN BEOGRADA 1972

Autori: Milutin Glavički, dipl.inž.arh. i Aleksandar Đorđević, dipl.inž.arh.

Osnovna doktrina GUP-a 1972. godine bila je građena na sledećim principima <Grad u moru zelenila>, jasna saobraćajna šema u kojoj dominiraju longitudinale (i to severozapad-jugoistok) i transverzale (severoistok-jugozapad), a na osnovu vrlo opsežnih saobraćajnih studija. Planom dominiraju Veliko ratno ostrvo, kao genius loci Beograda, Veliki rekreacioni kompleks Ada Ciganlija kao i dva velika Sportska centra – Kompleks <Veliko Blato> sa jezerom i Progar – Bojčinska Šuma (prekoputa Umke).

(Beograd u mapama i planovima od XVIII do XXI veka, Beograd, 2008)

maj 1973

Majska izložba likovnih radova

“U okviru trajne orijentacije na negovanju kulture rada i međuljudskih odnosa u kolektivu, Zavod za planiranje razvoja grada predvideo je za 1976. godinu i određene aktivnosti na planu kulturno-umetničko-stručnih manifestacija. Tako je predviđeno da se organizuje izvestan broj izložbi stručnih radova Zavoda i likovno-umetničkih dela članova kolektiva. Majska izložba likovnih radova arhitekata Bratislava Stojanovića, Vojislava Tošića, Dimitrija Pavlovića i Mirjane Lukić je prva iz navedenog programa. Već je znano da su neke profesije, kao arhitektura, urbanizam bliske i likovnim problemima – jer su i same deo likovnog stvaranja. Ta bliskost se izražava kako kod arhitekata i urbanista u gradu i šire u Jugoslaviji, tako i u našem Zavodu. Od brojnih članova Zavoda ovo četvoro izlagača se kontinuiranije bavi slikarstvom – i kao takvi su već poznati.”

septembar 1977

Stambena izgradnja
Dinamika izrade detaljnih urbanističkih planova u periodu od 1976. do 1980. Godine

”U skladu sa ulogom koju Zavod za planiranje razvoja grada Beograda ima u razvoju i izgradnji Beograda, tokom 1976. i 1977. godine jedan od njegovih primarnih zadataka je bio obezbeđenje planske dokumentacije za potrebe usmerene stambene izgradnje. Čitav zahvat je morao da reši pitanje prioriteta, lokacija, obima i kapaciteta lokacija kao i koncept i uslove izgradnje 20-25.000 stanova u Beogradu. U tom periodu završen je veliki broj detaljnih urbanističkih planova iz ove oblasti. Značajna karakteristika ovih planova je težnja za kompleksnim rešenjem problema lokacije, uključujući tu i paralelna rešenja povezivanja novih stambenih zona na mrežu primarne infrastrukture.”

oktobar 1978

Deset godina izdavanja časopisa Urbanizam Beograda

“Prvi broj je izašao 01.januara 1969. godine. Časopis je odgovorio svojoj prvenstvenoj nameni: da stručno informiše javnost, dnevnu štampu, radio, televiziju; rukovodeće ljude, ustanove, organizacije i stručnjake, u prvom redu urbaniste i arhitekte, o radu Urbanističkog zavoda i aktuelnim urbanističkim problemima grada. On je stekao ugled kvalitetne urbanističke publikacije u redovima stručnjaka, kod stručnih i naučnih ustanova i organizacija grada, šire – u zemlji, kao i u inostranstvu.”

novembar 1978

Prostorni koncept modela detaljnog urbanističkog plana Knez Mihajlove ulice

Nosioci izrade detaljnog urbanističkog plana: Zavod za planiranje razvoja grada Beograda i
Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

Programska i prostorna sinteza:
Aleksandra Banović, dipl.inž.arh. i Zoran Jakovljević, dipl.inž.arh. i Tatjana Jakšić, dipl.inž.arh.

”Rekonstrukcija istorijsko-spomeničkog kompleksa ne znači potpuno izolovanje od savremenog života i njegovih potreba , već znači da je potrebno prilagođavanje novom životu. To treba izvesti veoma pažljivo sa mnogo obzira na prostornu i estetsku komponentu koju treba oživeti. Za pravilno sagledavanje prostorne funcije jednog takvog jezgra, u prvom svom koraku opredelili smo se za ono što želimo od tog značajnog spomeničkog kompleksa definišući mu karakter i ulogu u smislu integralnog dela grada. To je najlepši i najprivlačniji deo grada namenjen pešaku, pa shodno tome teži se uklanjanju motornog saobraćaja iz ove zone.”

januar 1981

Urbanističko rešenje šire prostorne celine Železnik
Detaljni urbanistički plan Savska terasa – Železnik, druga etapa razvoja od 1985. do 2000. godine

Rukovodioci tima: Vesna Matičević, dipl.inž.arh. i Dragomir Manojlović, dipl.inž.arh.

”Rad na urbanističkim rešenjima šire prostorne celine Železnik i njenih podcelina odlikovao se za naše prilike neuobičajenim i intenzivnim učešćem sociologa. Krajnji zaključak itraživača sociloga je da je dvojnost između industrijskog i seoskog, koja se javljaju u slučaju naselja Železnik, samo istorijska okosnica razvoja. Osnovna okosnica razvoja Železnika danas je jedan drugi proces, proces koji određujemo kao dijalektičku suprotnost između urbanog i neurbanog. Železnik se danas nalazi pred intenzivnom urbanizacijom, koja treba da dovede do njegovog prerastanja u sekundarni gradski centar, tj. u jedno čisto urbano tkivo.”