Studije i projekti

U procesima pripreme i realizacije planova Urbanistički zavod Beograda radi niz stručnih poslova koje, osim Grada Beograda, mogu da iniciraju i finansiraju i druga pravna i fizička lica. Ovi poslovi su propisani zakonima i propisima a bazirani na pravilima dobre stručne prakse.
U ovom domenu su i aktivnosti vezane za nacionalne i međunarodne projekte i istraživanja i saradnju u nastavi obrazovnih institucija.
Prema Zakonu o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS” broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 i 145/14) urbanističko-tehnički dokumenti za sprovođenje planskih dokumenata su:

    • Urbanistički projekat,
    • Projekat preparcelacije i parcelacije,
    • Elaborat geodetskih radova za ispravku granica susednih parcela i spajanje dve susedne parcele istog vlasnika,
  • Urbanističko-arhitektonski konkurs.

Ostali poslovi od značaja za pripremu, izradu i sprovođenje planova su:

  • Strategije razvoja,
  • Prostorno-programske provere mogućnosti lokacija,
  • Različite analize, studije i istraživanja.

Studija javnih prostora – I faza

Studija socijalnog stanovanja

Studija – Organizacija i finansiranje grada Beograda

Studija istraživanja lokacija za istovarilište autocisterni sa komunalnim muljem – I i II faza

Studija Beogradskog priobalja

Studija transformacije bloka u Zemunu kao poseban instrument razrade i sprovođenja GP Beograda 2021

Urbanistički projekat – Hotelsko poslovni kompleks u Rajićevoj

Urbanistički projekat za preparcelaciju i izgradnju kompleksa u sklopu privredne zone Gornji Zemun