Studije i projekti

U procesima pripreme i realizacije planova Urbanistički zavod Beograda radi niz stručnih poslova koj emogu da iniciraju i finansiraju osin Grada Beograda i druga pravna i fizička lica. Ovi poslovi su propisani zakonima, propisima i pravilima dobre stručne prakse.

Prema Zakonu o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS” broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 i 145/14) urbanističko-tehnički dokumenti za sprovođenje planskih dokumenata su:

  • Urbanistički projekat,
  • Projekat preparcelacije i parcelacije,
  • Elaborat geodetskih radova za ispravku granica susednih parcela i spajanje dve susedne parcele istog vlasnika,
  • Urbanističko-arhitektonski konkurs.

Ostali poslovi od značaja za prostorne provere, pripreme i sprovođenje planova su:

  • Prostorno-programske provere mogućnosti lokacija,
  • Strategije razvoja,
  • Analize, studije, istraživanja;
  • Konsultantske usluge u oblasti urbanističkog planiranja, projektovanja i sprovođenja planova i dr.;

Međunarodne studije i projekti.


Studija javnih prostora – I faza

Studija socijalnog stanovanja

Studija – Organizacija i finansiranje grada Beograda

Studija istraživanja lokacija za istovarilište autocisterni sa komunalnim muljem – I i II faza

Studija Beogradskog priobalja

Studija transformacije bloka u Zemunu kao poseban instrument razrade i sprovođenja GP Beograda 2021

Urbanistički projekat – Hotelsko poslovni kompleks u Rajićevoj

Urbanistički projekat za preparcelaciju i izgradnju kompleksa u sklopu privredne zone Gornji Zemun