ПРОМОЦИЈА МОНОГРАФИЈЕ “ПЕЈЗАЖНА КУЛТУРНА БАШТИНА СРБИЈЕ”

У организацији Савеза инжењера и техничара Србије (Кнеза Милоша 7, Београд) и његове колективне чланице Удружења пејзажних архитеката Србије, у среду 10. априла 2019. године, са почетком у 18 часова, биће одржана промоција монографије аутора проф. др Љиљане Вујковић “Пејзажна културна баштина Србије”.

Монографија „ПЕЈЗАЖНА КУЛТУРНА БАШТИНА СРБИЈЕ“   – обра­ђује зе­лене про­­­­с­торе, који све више постају споме­ници при­ро­де и пеј­за­жне културне баштине Србије.

Наме­ње­на је превас­ходно инжење­ри­ма пејзаж­не архи­тектуре, архитек­тима и свима онима који желе да се упознају са значајним исто­ријским и култур­ним наслеђем у области пејза­ж­не архитектуре, са оним значајним остваре­њима, која су настала у нашој зе­м­љи у последњих стопе­де­сет година и задржала се до данас, наравно у нешто из­мењеном облику, али углавном на просторима на којима су настајала и са је­д­и­ним циљем да пози­тив­но утичу на средину у којој се налазе, било својим естет­ским вредностима, било позитивним утицајем на окружење у смислу стварања оп­тималних услова за жи­вот, рад и од­мор.

О монографији ће говорити рецензенти проф. др Нађа Куртовић-Фолић, др Добривоје Тошковић научни саветник и ауторка монографије.