ЈАВНA НАБАВКА БР.10/2016

 

Предмет јавне набавке Одржавање софтвера за вођење кадровске евиденције „Кадрови“
Назив наручиоца Урбанистички завод Београда ЈУП
Седиште наручиоца Палмотићева бр.30, Београд
Интернет страница www.urbel.com
Врста наручиоца Јавно предузеће
Врста поступка јавне набавке Предметна јавна набавка се спроводи у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда
Врста предмета Услуга
Редни бр. јавне набавке 10/2016
Назив и ознака из општег
речника набавке:
48450000

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о обустављању поступка јавне набавке можете преузети овде.

Конкурс је објављен и на Порталу јавних набавки свих наручилаца чији је оснивач град Београд.
nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=135420