Предавање: Заштита животне средине у процесу урбанистичког планирања – Комплекс “ИМТ” на Новом Београду

Александра Везмар и Тања Поткоњак из Урбанистичког завода Београда одржаће предавање “Заштита животне средине у процесу урбанистичког планирања: ПДР Комплекса `ИМТ` на Новом Београду“ у петак, 09. марта 2018. године у 14 часова, у амфитеатру Архитектонског факултета Универзитета у Београду.

Ово је друго у низу предавања стручњака Урбанистичког завода Београда у настави оквиру студијске целине Студио 02а Одрживе урбане заједнице на другој години Основних академских студија архитектуре, теоријска настава и студио пројекат, којим руководи ван.проф. др Ксенија Лаловић.

Александра Везмар – урбаниста планер у Групи за животну средину у Сектору за стратешко планирање и развој

 По завршетку Географског факултета, од 1995. године ради у Урбанистичком заводу града Београда као урбаниста планер у Сектору за стратешко планирање и развој. Реформирањем Одељења за животну средину, од 2005.године, учествује у изради бројних студија и анализа, односно дефинисању критеријума у области природних услова и заштите животне средине за потребе лоцирања појединих намена, изради урбанистичких решења у области заштите животне средине и као руководилац  израде и координације стратешких процена утицаја за планове у области просторног и урбанистичког планирања на територији града Београда.

 Тања Поткоњак – урбаниста планер у Групи за животну средину  у Сектору за стратешко планирање и развој

Запослена у Урбанистичком заводу града Београда као урбаниста планер од 2007.године и обавља послове у вези заштите животне средине.

Руководиолац израде већег броја Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину Планова детаљне регулације, Генералног плана као и Просторних планова. Професионални и стручни ангажман при разради аспекта заштите животне средине и унапређењу одрживог развоја интегрисањем основних начела заштите животне средине у областима инфрструктуре, саобраћаја, обновљивим изворима енергије, области управљања отпадом и отпадним водама, као и низу других. Учешће на изради студија, анализа, стручне сарадње, и писање радова на домаћим  конференцијама, из области заштите животне средине.