ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.16/2017

Предмет јавне набавке Рачунари и рачунарска опрема
Партије Партија 1: рачунари (десктоп са монитором)
Партија 2: преносиви рачунари
Партија 3: монитор велике дијагонале
Назив наручиоца Урбанистички завод Београда ЈУП
Седиште наручиоца Палмотићева бр.30, Београд
Интернет страница www.urbel.com
Врста наручиоца Јавно предузеће
Врста поступка јавне набавке Отворени поступак
Врста предмета Добра
Редни бр. јавне набавке 16/2017
Назив и ознака из општег
речника набавке:
30214000

Критеријум за оцену понуда:

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума “најнижа понуђена цена”.

Начин преузимања конкурсне документације

Лично уз овлашћење за преузимање конкурсне документације, на адреси наручиоца, сваког радног дана од 9,00 до 15,00 часова или на Порталу јавних набавки и сајту www.urbel.com – Актуелности – Конкурси и јавне набавке.

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

Понуда мора бити достављена на писарницу Наручиоца до 12.10.2017. године у 13,00 часова. Понуђач понуду подноси непосредно на писарници наручиоца или путем поште, у затвореној коверти, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Урбанистички завод Београда ЈУП, Београд, Палмотићева бр.30, са назнаком “Понуда за јавну набавку добара – рачунари и рачунарска опрема – Партија ___(број и назив партије) ЈН бр.16/2017 – НЕ ОТВАРАТИ”.

Место и време отварања понуда

Отварање понуда ће се обавити јавно, 12.10.2017. године у 14,00 часова у Великој сали у приземљу Палмотићева бр.30.

Услови под којима представници понуђача могу присуствовати у поступку отварања понуда:

Представник подносиоца понуде, пре почетка поступка отварања понуда, мора предати писано пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда, издато на меморандуму, оверено печатом и са потписом овлашћеног лица, као и личну карту на увид.

Рок за доношење одлуке о додели уговора 31.10.2017. године
Лице за контакт Ненад Радојчић
nenad.radojcic@urbel.com

Конкурсну документацију можете преузети овде.
Обавештење о измени конкурсне документације можете преузети овде.
Конкурсну документацију са изменама можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора (Партија 1) можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора (Партија 2) можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора (Партија 3) можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору (Партија 1) можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору (Партија 3) можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору (Партија 2) можете преузети овде.

Конкурс је објављен и на Порталу јавних набавки свих наручилаца чији је оснивач град Београд.