ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.12/2017

Предмет јавне набавке Израда WEB сајта Урбанистичког завода Београда ЈУП
Назив наручиоца Урбанистички завод Београда ЈУП
Седиште наручиоца Палмотићева бр.30, Београд
Интернет страница www.urbel.com
Врста наручиоца Јавно предузеће
Врста поступка јавне набавке Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета Услуга
Редни бр. јавне набавке 12/2017
Назив и ознака из општег
речника набавке:
Израда WEB сајта ОРН: 72413000

Критеријум за оцену понуда:

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа понуђена цена“.

Начин преузимања конкурсне документације

Лично уз овлашћење за преузимање конкурсне документације, на адреси наручиоца, сваког радног дана од 9,00 до 15,00 часова или на Порталу јавних набавки и сајту www.urbel.com – Актуелности – Конкурси и јавне набавке.

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

Понуда мора бити достављена на писарницу Наручиоца до 05.07.2017. године у 13,00 часова. Понуђач понуду подноси непосредно на писарници наручиоца или путем поште, у затвореној коверти, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Урбанистички завод Београда ЈУП, Београд, Палмотићева бр.30, са назнаком “Понуда за јавну набавку израда WEB сајта Урбанистичког завода Београда ЈУП, ЈН бр.12/2017 – НЕ ОТВАРАТИ” .

Место и време отварања понуда

Отварање понуда ће се обавити јавно, 05.07.2017. године у 14,00 часова у Великој сали у приземљу Палмотићева бр.30.

Услови под којима представници понуђача могу присуствовати у поступку отварања понуда:

Представник подносиоца понуде, пре почетка поступка отварања понуда, мора предати писано пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда, издато на меморандуму, оверено печатом и са потписом овлашћеног лица, као и личну карту на увид.

Рок за доношење одлуке о додели уговора 17.07.2017. године
Лице за контакт Владимир Вујичић, дипл.правник
Vladimir.Vujicic@urbel.com

Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одговоре на питања понуђача 1 можете преузети овде.
Обавештење о измени конкурсне документације можете преузети овде.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда можете преузети овде.
Конкурсну документацију са изменама можете преузети овде.
Одговоре на питања понуђача 2 можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Конкурс је објављен и на Порталу јавних набавки свих наручилаца чији је оснивач град Београд.