ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.24/2016

Предмет јавне набавке Одржавање софтвера за евиденцију радног времена „Cardware“
Назив наручиоца Урбанистички завод Београда ЈУП
Седиште наручиоца Палмотићева бр.30, Београд
Интернет страница www.urbel.com
Врста наручиоца Јавно предузеће
Врста поступка јавне набавке Предметна јавна набавка се спроводи у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда
Врста предмета Услуга
Редни бр. јавне набавке 24/2016
Назив и ознака из општег
речника набавке:
48450000

Критеријум за оцену понуда:

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа понуђена цена“.

Начин преузимања конкурсне документације

Лично уз овлашћење за преузимање конкурсне документације, на адреси наручиоца, сваког радног дана од 9,00 до 15,00 часова или на Порталу јавних набавки и сајту www.urbel.com – Актуелности – Конкурси и јавне набавке.

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

Понуда мора бити достављена на писарницу Наручиоца до 25.01.2017. године у 13,00 часова. Понуђач понуду подноси непосредно на писарници наручиоца или путем поште, у затвореној коверти, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача.
Понуду доставити на адресу: Урбанистички завод Београда ЈУП, Београд, Палмотићева бр.30, са назнаком „Понуда за јавну набавку услуга – Одржавање софтвера за евиденцију радног времена „Cardware“ ЈН бр.24/2016 – НЕ ОТВАРАТИ“.

Место и време отварања понуда

Отварање понуда ће се обавити јавно, 25.01.2017. године у 13,30 часова у Великој сали у приземљу Палмотићева бр.30.

Услови под којима представници понуђача могу присуствовати у поступку отварања понуда:

Представник подносиоца понуде, пре почетка поступка отварања понуда, мора предати писано пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда, издато на меморандуму, оверено печатом и са потписом овлашћеног лица, као и личну карту на увид.

Рок за доношење одлуке о додели уговора 06.02.2017. године
Лице за контакт Владимир Вујичић, дипл.правник
Vladimir.Vujicic@urbel.com
011/333-15-67

Обавештење о покретању поступка можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Конкурс је објављен и на Порталу јавних набавки свих наручилаца чији је оснивач град Београд.