ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.13/2016

Предмет јавне набавке Закуп мултифункционалних уређаја
Назив наручиоца Урбанистички завод Београда ЈУП
Седиште наручиоца Палмотићева бр.30, Београд
Интернет страница www.urbel.com
Врста наручиоца Јавно предузеће
Врста поступка јавне набавке Јавне набавке мале вредности
Врста предмета Добра
Редни бр. јавне набавке 13/2016
Назив и ознака из општег
речника набавке:
30120000 – опрема за фотокопирање,
30232100 – штампачи (мултифункционални уређаји).

Критеријум за оцену понуда:

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума “економски најповољнија понуда”.
Укупан број пондера који једна понуда може добити је 100 пондера и то:
– Цена закупа опреме (уређаји и софтвер): 50
– Цена црно белог исписа А4: 20
– Цена црно колор исписа А4: 20
– Рок испоруке и инсталације опреме: 10

Начин преузимања конкурсне документације

Увид и преузимање конкурсне документације врши се на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца: www.urbel.com – Актуелности – јавне набавке, као и лично на адреси Наручиоца уз предају овлашћења за преузимање конкурсне документације.

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

Понуда мора бити достављена на писарницу Наручиоца до 01.07.2016. године у 13,00 часова, без обзира на начин на који је послата. Понуђач понуду подноси непосредно на писарници наручиоца или путем поште, у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На коверти назначити „Понуда – не отварати, за јавну набавку закупа мултифункционалних уређаја бр.13/2016“. На полеђини коверте обавезно навести назив Понуђача, адресу, број телефона, као и име особе за контакт.

Место и време отварања понуда

Отварање понуда ће се обавити јавно, 01.07.2016. године у 14,00 часова у Великој сали у приземљу Палмотићева бр.30.

Услови под којима представници понуђача могу присуствовати у поступку отварања понуда:

Представник подносиоца понуде, пре почетка поступка отварања понуда, мора предати писано пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда, издато на меморандуму, оверено печатом и са потписом овлашћеног лица, као и личну карту на увид.

Рок за доношење одлуке о додели уговора Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отравања понуда.
Лице за контакт Владимир Вујичић, дипл.правник
Vladimir.Vujicic@urbel.com
011/333-15-67

Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Конкурс је објављен и на Порталу јавних набавки свих наручилаца чији је оснивач град Београд.
nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=137298