POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE BR.06/2016

Predmet javne nabavke Fizičko – tehničko obezbeđenje
Naziv naručioca Urbanistički zavod Beograda JUP
Sedište naručioca Palmotićeva br.30, Beograd
Internet stranica www.urbel.com
Vrsta naručioca Javno preduzeće
Vrsta postupka javne nabavke Postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta Usluga
Redni br. javne nabavke 06/2016
Naziv i oznaka iz opšteg
rečnika nabavke:
79710000

Kriterijum za ocenu ponuda:

Izbor najpovoljnije ponude će se izvršiti primenom kriterijuma “najniža ponuđena cena”.

Način preuzimanja konkursne dokumentacije

Lično uz ovlašćenje za preuzimanje konkursne dokumentacije, na adresi naručioca, svakog radnog dana od 9,00 do 15,00 časova ili na Portalu javnih nabavki i sajtu www.urbel.com – Aktuelnosti – Konkursi i tenderi.

Način podnošenja ponude i rok za podnošenje ponude:

Ponuda mora biti dostavljena na pisarnicu Naručioca do 21.03.2016. godine u 13,00 časova. Ponuđač ponudu podnosi neposredno na pisarnici naručioca ili putem pošte, u zatvorenoj koverti, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara. Na poleđini koverte navesti naziv i adresu ponuđača.
U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi.
Ponudu dostaviti na adresu: Urbanistički zavod Beograda JUP, Beograd, Palmotićeva br.30, sa naznakom “Ponuda za javnu nabavku usluge: fizičko – tehničko obezbeđenje JN br.06/2016 – NE OTVARATI”.

Mesto i vreme otvaranja ponuda

Otvaranje ponuda će se obaviti javno, 21.03.2016. godine u 14,00 časova u Velikoj sali u prizemlju Palmotićeva br.30.

Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu prisustvovati u postupku otvaranja ponuda:

Predstavnik podnosioca ponude, pre početka postupka otvaranja ponuda, mora predati pisano punomoćje za učešće u postupku otvaranja ponuda, izdato na memorandumu, overeno pečatom i sa potpisom ovlašćenog lica, kao i ličnu kartu na uvid.

Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora 31.03.2016. godine
Lice za kontakt Vladimir Vujičić, dipl.pravnik
Vladimir.Vujicic@urbel.com
011/333-15-67

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Odgovor na postavljena pitanja možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju sa izmenama možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

Konkurs je objavljen i na Portalu javnih nabavki svih naručilaca čiji je osnivač grad Beograd.
nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=129228