Обавештење о поступку прикупљања понуда за набавку услуге ревизије рачуноводствених извештаја Урбанистичког завода Београда ЈУП за 2016. годину

Понуду доставити у затвореној коверти са назнаком “Понуда за набавку услуге ревизија рачуноводствених извештаја Урбанистичког завода Београда ЈУП за 2016. годину”- не отварај, на адресу Урбанистички завод Београда ЈУП, Београд,Палмотићева бр.30, на коверти навести податке о понуђачу (назив, седиште, лице за контакт и контакт телефон).

Рок за достављање понуде је 23.09.2016.године у 12,00 часова,до када понуда мора бити примљена на писарници Завода без обзира на начин достављања (лично или поштом).

Понуђач је у обавези да достави попуњен образац понуде, са свим захтеваним подацима и доказ да има важећу дозволу надлежног органа за обављање послова ревизије. Понуђач који није регистрован у регистру понуђача при АПР, је дужан да попуни изјаву о испуњености услова за учешће у поступку набавке услуге ревизије рачуноводствених извештаја за 2016. годину, а Завод задржава право да од понуђача који није уписан у регистар понуђача захтева достављање доказа о испуњености услова за учешће у поступку набавке.

Понуда која није достављена у складу са захтевима из овог позива се неће разматрати.Отварање понуда ће се обавити истог дана о чему ће бити сачињен записник који ће бити достављен понуђачима електронском поштом.

Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа цена. Понуда са ценом преко процење вредности набавке се неће разматрати.

Уколико више понуђача понуди једнаку цену услуге повољнија је понуда са краћим роком за завршетак посла, а уколико је и рок исти повољнија је понуда која је прва достављена Заводу.

Захтев за понуду можете преузети овде.
Изјаву о испуњењу услова можете преузети овде.
Образац понуде можете преузети овде.