План јавних набавки за 2016.

План јавних набавки за 2016. годину можете преузети овде.
Одлуку о првој измени плана јавних набавки за 2016. годину можете преузети овде.
План јавних набавки за 2016. годину, са изменом, можете преузети овде.
Одлуку о другој измени и допуни плана јавних набавки за 2016. годину можете преузети овде.
План јавних набавки за 2016. годину, са изменом и допуном, можете преузети овде.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.1/2018

 

Предмет јавне набавке Штампање часописа ИНФО Урбанистички завод Београда
Назив наручиоца Урбанистички завод Београда ЈУП
Седиште наручиоца Палмотићева бр.30, Београд
Интернет страница www.urbel.com
Врста наручиоца Јавно предузеће
Врста поступка јавне набавке Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета Услуга
Редни бр. јавне набавке 1/2018
Назив и ознака из општег
речника набавке:
Услуге штампања 79810000

Критеријум за оцену понуда:

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума “најнижа понуђена цена”.

Начин преузимања конкурсне документације

Лично уз овлашћење за преузимање конкурсне документације, на адреси наручиоца, сваког радног дана од 9,00 до 15,00 часова или на Порталу јавних набавки и сајту www.urbel.com – Актуелности – Конкурси и јавне набавке.

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

Понуда мора бити достављена на писарницу Наручиоца до 29.01.2018. године у 13,00 часова. Понуђач понуду подноси непосредно на писарници наручиоца или путем поште, у затвореној коверти, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Урбанистички завод Београда ЈУП, Београд, Палмотићева бр.30, са назнаком “Понуда за јавну набавку штампање часописа ИНФО Урбанистички завод Београда ЈН бр.01/2018 – НЕ ОТВАРАТИ.”

Место и време отварања понуда

Отварање понуда ће се обавити јавно, 29.01.2018. године у 14,00 часова у Великој сали у приземљу Палмотићева бр.30.

Услови под којима представници понуђача могу присуствовати у поступку отварања понуда:

Представник подносиоца понуде, пре почетка поступка отварања понуда, мора предати писано пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда, издато на меморандуму, оверено печатом и са потписом овлашћеног лица, као и личну карту на увид.

Рок за доношење одлуке о додели уговора 10.02.2018. године
Лице за контакт Владимир Вујичић
vladimir.vujicic@urbel.com

Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.

Конкурс је објављен и на Порталу јавних набавки свих наручилаца чији је оснивач град Београд.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.19/2017

 

Предмет јавне набавке Геолошке подлоге за потребе израде Планa генералне регулације за изградњу објекта и водова система даљинског грејања II фаза, I етапа – дистрибутивна топловодна мрежа од грејног подручја топлане ТО „Вождовац“ (насеље „Степа Степановић“) до грејног подручја топлане ТО „Медаковић“ (угао улица Дарвинове и Браће Јерковић)
Назив наручиоца Урбанистички завод Београда ЈУП
Седиште наручиоца Палмотићева бр.30, Београд
Интернет страница www.urbel.com
Врста наручиоца Јавно предузеће
Врста поступка јавне набавке Отворени поступак
Врста предмета Услуга
Редни бр. јавне набавке 19/2017
Назив и ознака из општег
речника набавке:
71351810

Критеријум за оцену понуда:

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума “најнижа понуђена цена”.

Начин преузимања конкурсне документације

Лично уз овлашћење за преузимање конкурсне документације, на адреси наручиоца, сваког радног дана од 9,00 до 15,00 часова или на Порталу јавних набавки и сајту www.urbel.com – Актуелности – Конкурси и јавне набавке.

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

Понуда мора бити достављена на писарницу Наручиоца до 14.11.2017. године у 13,00 часова. Понуђач понуду подноси непосредно на писарници наручиоца или путем поште, у затвореној коверти, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Урбанистички завод Београда ЈУП, Београд, Палмотићева бр.30, са назнаком “Понуда за јавну набавку геолошке подлоге за потребе израде Планa генералне регулације за изградњу објекта и водова система даљинског грејања II фаза, I етапа – дистрибутивна топловодна мрежа од грејног подручја топлане ТО „Вождовац“ (насеље „Степа Степановић“) до грејног подручја топлане ТО „Медаковић“ (угао улица Дарвинове и Браће Јерковић) ЈН бр.19/2017 – НЕ ОТВАРАТИ”.

Место и време отварања понуда

Отварање понуда ће се обавити јавно, 14.11.2017. године у 14,00 часова у Великој сали у приземљу Палмотићева бр.30.

Услови под којима представници понуђача могу присуствовати у поступку отварања понуда:

Представник подносиоца понуде, пре почетка поступка отварања понуда, мора предати писано пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда, издато на меморандуму, оверено печатом и са потписом овлашћеног лица, као и личну карту на увид.

Рок за доношење одлуке о додели уговора 30.11.2017. године
Лице за контакт Владимир Вујичић
vladimir.vujicic@urbel.com

Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одговоре на питања понуђача 1 можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.

Конкурс је објављен и на Порталу јавних набавки свих наручилаца чији је оснивач град Београд.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.18/2017

Предмет јавне набавке Набавкa програмског пакета CGS Autopath
Назив наручиоца Урбанистички завод Београда ЈУП
Седиште наручиоца Палмотићева бр.30, Београд
Интернет страница www.urbel.com
Врста наручиоца Јавно предузеће
Врста поступка јавне набавке Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета Услуга
Редни бр. јавне набавке 18/2017
Назив и ознака из општег
речника набавке:
48321000

Критеријум за оцену понуда:

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума “најнижа понуђена цена”.

Начин преузимања конкурсне документације

Лично уз овлашћење за преузимање конкурсне документације, на адреси наручиоца, сваког радног дана од 9,00 до 15,00 часова или на Порталу јавних набавки и сајту www.urbel.com – Актуелности – Конкурси и јавне набавке.

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

Понуда мора бити достављена на писарницу Наручиоца до 17.10.2017. године у 13,00 часова. Понуђач понуду подноси непосредно на писарници наручиоца или путем поште, у затвореној коверти, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Урбанистички завод Београда ЈУП, Београд, Палмотићева бр.30, са назнаком “Понуда за јавну набавку програмског пакета CGS Autopath ЈН бр.18/2017 – НЕ ОТВАРАТИ”.

Место и време отварања понуда

Отварање понуда ће се обавити јавно, 17.10.2017. године у 14,00 часова у Великој сали у приземљу Палмотићева бр.30.

Услови под којима представници понуђача могу присуствовати у поступку отварања понуда:

Представник подносиоца понуде, пре почетка поступка отварања понуда, мора предати писано пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда, издато на меморандуму, оверено печатом и са потписом овлашћеног лица, као и личну карту на увид.

Рок за доношење одлуке о додели уговора 31.10.2017. године
Лице за контакт Владимир Вујичић
vladimir.vujicic@urbel.com

Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Конкурс је објављен и на Порталу јавних набавки свих наручилаца чији је оснивач град Београд.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.17/2017

 

Предмет јавне набавке Набавка софтверског пакета Trimble SketchUp I V-Ray for SketchUp
Назив наручиоца Урбанистички завод Београда ЈУП
Седиште наручиоца Палмотићева бр.30, Београд
Интернет страница www.urbel.com
Врста наручиоца Јавно предузеће
Врста поступка јавне набавке Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета Услуга
Редни бр. јавне набавке 17/2017
Назив и ознака из општег
речника набавке:
48321000

Критеријум за оцену понуда:

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума “најнижа понуђена цена”.

Начин преузимања конкурсне документације

Лично уз овлашћење за преузимање конкурсне документације, на адреси наручиоца, сваког радног дана од 9,00 до 15,00 часова или на Порталу јавних набавки и сајту www.urbel.com – Актуелности – Конкурси и јавне набавке.

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

Понуда мора бити достављена на писарницу Наручиоца до 16.10.2017. године у 13,00 часова. Понуђач понуду подноси непосредно на писарници наручиоца или путем поште, у затвореној коверти, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Урбанистички завод Београда ЈУП, Београд, Палмотићева бр.30, са назнаком “Понуда за јавну набавку софтверског пакета Trimble SketchUp I V-Ray for SketchUp ЈН бр.17/2017 – НЕ ОТВАРАТИ”.

Место и време отварања понуда

Отварање понуда ће се обавити јавно, 16.10.2017. године у 14,00 часова у Великој сали у приземљу Палмотићева бр.30.

Услови под којима представници понуђача могу присуствовати у поступку отварања понуда:

Представник подносиоца понуде, пре почетка поступка отварања понуда, мора предати писано пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда, издато на меморандуму, оверено печатом и са потписом овлашћеног лица, као и личну карту на увид.

Рок за доношење одлуке о додели уговора 31.10.2017. године
Лице за контакт Владимир Вујичић
vladimir.vujicic@urbel.com

Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о обустављању поступка можете преузети овде.
Обавештење о обустављању поступка можете преузети овде.

Конкурс је објављен и на Порталу јавних набавки свих наручилаца чији је оснивач град Београд.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ РЕВИЗИЈЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА УРБАНИСТИЧКОГ ЗАВОДА БЕОГРАДА ЈУП ЗА 2017. ГОДИНУ

Понуду доставити у затвореној коверти са назнаком “Понуда за набавку услуге ревизија финансијских извештаја Урбанистичког завода Београда ЈУП за 2017. годину- не отварај”, на адресу Урбанистички завод Београда ЈУП, Београд,Палмотићева бр.30, на коверти навести податке о понуђачу (назив, седиште, лице за контакт и контакт телефон).

Рок за достављање понуде је 22.09.2017. године у 12,00 часова,до када понуда мора бити примљена на писарници Завода без обзира на начин достављања (лично или поштом).

Понуђач је у обавези да достави попуњен образац понуде, са свим захтеваним подацима и доказ да има важећу дозволу надлежног органа за обављање послова ревизије. Понуђач који није регистрован у регистру понуђача при АПР, је дужан да попуни изјаву о испуњености услова за учешће у поступку набавке услуге ревизије рачуноводствених извештаја за 2017. годину, а Завод задржава право да од понуђача који није уписан у регистар понуђача захтева достављање доказа о испуњености услова за учешће у поступку набавке.

Понуда која није достављена у складу са захтевима из овог позива се неће разматрати.

Отварање понуда ће се обавити истог дана о чему ће бити сачињен записник који ће бити достављен понуђачима електронском поштом.

Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа цена. Понуда са ценом преко процење вредности набавке се неће разматрати.

Уколико више понуђача понуди једнаку цену услуге повољнија је понуда са краћим роком за завршетак посла, а уколико је и рок исти повољнија је понуда која је прва достављена Заводу.

Захтев за понуду можете преузети овде.
Образац понуде можете преузети овде.
Изјаву о испуњености услова можете преузети овде.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.16/2017

Предмет јавне набавке Рачунари и рачунарска опрема
Партије Партија 1: рачунари (десктоп са монитором)
Партија 2: преносиви рачунари
Партија 3: монитор велике дијагонале
Назив наручиоца Урбанистички завод Београда ЈУП
Седиште наручиоца Палмотићева бр.30, Београд
Интернет страница www.urbel.com
Врста наручиоца Јавно предузеће
Врста поступка јавне набавке Отворени поступак
Врста предмета Добра
Редни бр. јавне набавке 16/2017
Назив и ознака из општег
речника набавке:
30214000

Критеријум за оцену понуда:

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума “најнижа понуђена цена”.

Начин преузимања конкурсне документације

Лично уз овлашћење за преузимање конкурсне документације, на адреси наручиоца, сваког радног дана од 9,00 до 15,00 часова или на Порталу јавних набавки и сајту www.urbel.com – Актуелности – Конкурси и јавне набавке.

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

Понуда мора бити достављена на писарницу Наручиоца до 12.10.2017. године у 13,00 часова. Понуђач понуду подноси непосредно на писарници наручиоца или путем поште, у затвореној коверти, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Урбанистички завод Београда ЈУП, Београд, Палмотићева бр.30, са назнаком “Понуда за јавну набавку добара – рачунари и рачунарска опрема – Партија ___(број и назив партије) ЈН бр.16/2017 – НЕ ОТВАРАТИ”.

Место и време отварања понуда

Отварање понуда ће се обавити јавно, 12.10.2017. године у 14,00 часова у Великој сали у приземљу Палмотићева бр.30.

Услови под којима представници понуђача могу присуствовати у поступку отварања понуда:

Представник подносиоца понуде, пре почетка поступка отварања понуда, мора предати писано пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда, издато на меморандуму, оверено печатом и са потписом овлашћеног лица, као и личну карту на увид.

Рок за доношење одлуке о додели уговора 31.10.2017. године
Лице за контакт Ненад Радојчић
nenad.radojcic@urbel.com

Конкурсну документацију можете преузети овде.
Обавештење о измени конкурсне документације можете преузети овде.
Конкурсну документацију са изменама можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора (Партија 1) можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора (Партија 2) можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора (Партија 3) можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору (Партија 1) можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору (Партија 3) можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору (Партија 2) можете преузети овде.

Конкурс је објављен и на Порталу јавних набавки свих наручилаца чији је оснивач град Београд.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.15/2017

Предмет јавне набавке Обнављање једногодишње лиценце за Kaspersky Endpoint Security for Windows
Назив наручиоца Урбанистички завод Београда ЈУП
Седиште наручиоца Палмотићева бр.30, Београд
Интернет страница www.urbel.com
Врста наручиоца Јавно предузеће
Врста поступка јавне набавке Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета Услуга
Редни бр. јавне набавке 15/2017
Назив и ознака из општег
речника набавке:
48761000

Критеријум за оцену понуда:

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума “најнижа понуђена цена”.

Начин преузимања конкурсне документације

Лично уз овлашћење за преузимање конкурсне документације, на адреси наручиоца, сваког радног дана од 9,00 до 15,00 часова или на Порталу јавних набавки и сајту www.urbel.com – Актуелности – Конкурси и јавне набавке.

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

Понуда мора бити достављена на писарницу Наручиоца до 11.08.2017. године у 13,00 часова. Понуђач понуду подноси непосредно на писарници наручиоца или путем поште, у затвореној коверти, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Урбанистички завод Београда ЈУП, Београд, Палмотићева бр.30, са назнаком “Понуда за јавну набавку обнављање једногодишње лиценце за Kaspersky Endpoint Security for Windows ЈН бр.15/2017 – НЕ ОТВАРАТИ”.

Место и време отварања понуда

Отварање понуда ће се обавити јавно, 11.08.2017. године у 14,00 часова у Великој сали у приземљу Палмотићева бр.30.

Услови под којима представници понуђача могу присуствовати у поступку отварања понуда:

Представник подносиоца понуде, пре почетка поступка отварања понуда, мора предати писано пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда, издато на меморандуму, оверено печатом и са потписом овлашћеног лица, као и личну карту на увид.

Рок за доношење одлуке о додели уговора 21.08.2017. године
Лице за контакт Владимир Вујичић, дипл.правник
Vladimir.Vujicic@urbel.com
011/333-15-67

Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Конкурс је објављен и на Порталу јавних набавки свих наручилаца чији је оснивач град Београд.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА ПО СПРОВЕДЕНОМ ПОСТУПКУ ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР. 9/2017

Обавештење о закљученом уговору – партија 1 можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору – партија 3 можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору – партија 4 можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору – партија 5 можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору – партија 11 можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору – партија 6 можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору – партија 7 можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору – партија 8 можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору – партија 10 можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору – партија 12 можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору – партија 2 можете преузети овде.