ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.24/2018

Предмет јавне набавке: Преносиви рачунари

Позив за подношење понуде можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Обавештење о измени конкурсне документације можете преузети овде.
Конкурсну документацију са изменом можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.

Конкурс је објављен и на Порталу јавних набавки свих наручилаца чији је оснивач град Београд.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСТУПКУ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА ЗА ВРШЕЊЕ РЕВИЗИЈЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ИЗВЕШТАЈА УРБАНИСТИЧКОГ ЗАВОДА БЕОГРАДА ЈУП ЗА 2018. ГОДИНУ

Понуду доставити у затвореној коверти са назнаком “Не отварај – Понуда за вршење ревизије рачуноводствених извештаја Урбанистичког завода Београда ЈУП за 2018. годину”, на адресу Урбанистички завод Београда ЈУП, Београд, Булевар деспота Стефана бр.56, на коверти навести податке о понуђачу (назив, седиште, лице за контакт и контакт телефон).

Рок за достављање понуде је 27.09.2018. године у 12,00 часова, до када понуда мора бити примљена на писарници Завода без обзира на начин достављања (лично или поштом).

Понуђач је у обавези да достави попуњен образац понуде, са свим захтеваним подацима и доказ да има важећу дозволу надлежног органа за обављање послова ревизије. Понуђач који није регистрован у регистру понуђача при АПР, је дужан да попуни изјаву о испуњености услова за учешће у поступку набавке  услуге ревизије рачуноводствених извештаја за 2018. годину, а Завод задржава право да од понуђача који није уписан у регистар понуђача захтева достављање доказа о испуњености услова  за учешће у поступку набавке.

Понуда која није достављена у складу са захтевима из овог позива се неће разматрати.

Отварање понуда ће се обавити истог дана о чему ће бити сачињен записник који ће бити достављен понуђачима електронском поштом.

Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа цена. Понуда са ценом преко процење вредности набавке се неће разматрати.

Уколико више понуђача понуди једнаку цену услуге повољнија је понуда са краћим роком за завршетак посла, а уколико је и рок исти повољнија је понуда која је прва достављена  Заводу.

Захтев за понуду можете преузети овде.
Образац понуде можете преузети овде.
Изјаву о испуњености услова можете преузети овде.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.23/2018

Предмет јавне набавке: Штампање Монографије Урбанистичког завода Београда

Позив за подношење понуде можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одговор на постављено питање можете преузети овде.
Одговор на постављено питање можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.

Конкурс је објављен и на Порталу јавних набавки свих наручилаца чији је оснивач град Београд.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.22/2018

Предмет јавне набавке: Материјал за замену подних облога

Позив за подношење понуде можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Обавештење о измени конкурсне документације можете преузети овде.
Конкурсну документацију са изменама можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Конкурс је објављен и на Порталу јавних набавки свих наручилаца чији је оснивач град Београд.

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.21/2018

Предмет јавне набавке: Канцеларијски материјал

Обавештење о закљученом уговору – партија 2 можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору – партија 3 можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору – партија 5 можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору – партија 6 можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору – партија 7 можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору – партија 8 можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору – партија 10 можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору – партија 11 можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору – партија 12 можете преузети овде.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.19/2018

Предмет јавне набавке: Електрични уређаји

Позив за подношење понуде можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора – партија 1 можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора – партија 3 можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора – партија 2 можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору – партија 1 можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору – партија 2 можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору – партија 3 можете преузети овде.

Конкурс је објављен и на Порталу јавних набавки свих наручилаца чији је оснивач град Београд.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.20/2018

Предмет јавне набавке: Систематски преглед запослених

Позив за подношење понуде можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Конкурс је објављен и на Порталу јавних набавки свих наручилаца чији је оснивач град Београд.

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.17/2018

Предмет јавне набавке: Услуге мобилне телефоније

Одлуку о покретању поступка јавне набавке понуде можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.16/2018

Предмет јавне набавке: Електрична енергија

Одлуку о покретању поступка јавне набавке понуде можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БР.13/2018

Предмет јавне набавке: Годишња претплата и подршка за антивирус програмски пакет Kaspersky

Позив за подношење понуде можете преузети овде.
Конкурсну документацију можете преузети овде.
Одлуку о додели уговора можете преузети овде.
Обавештење о закљученом уговору можете преузети овде.

Конкурс је објављен и на Порталу јавних набавки свих наручилаца чији је оснивач град Београд.