мр Весна Тахов, дипл.инж.геол.

Весна Тахов, рођена 1967. године у Београду, Република Србија. Дипломирала (1992) и магистрирала (2013) на Рударско-геолошком факултету Универзитета у Београду, на депaртману за геотехнику.
Од 1995. године запосленa у Урбанистичком заводу Београда. Поседује више од 20 година искуства у урбанистичком и просторном планирању, инжењерској геологији и геотехници за саобраћајну инфраструктуру (путеви, аутопутеви и улице, водовод, канализација, топловод итд), објекте, клизишта итд.
Радила на пословима водећег урбанисте планера, специјализована за урбану геологију, са учешћем у изради просторних и генералних планова, планова генералне и детаљне регулације, урбанистичких и инфраструктурних планова, пројеката, анализа и студија, идејних решења, идејних пројеката, стратешких процена утицаја на животну средину, припреми и раду на тендерској документацији, изради базе података у ГИС-у.
Контакти и широко искуство у раду са различитим институцијама државних органа и локалне власти (радне групе у Скуштини града, радне групе за израду законске регулативе при Министарству рударства и енергетике, радна група за ванредне ситуације – клизишта град Београд и Министарство за ванредне ситуације, Канцеларија за обнову поплављених подручја итд).
Стручни испит за рад у органима управе од 1996 године, поседује лиценце 203, 391 и 491. У Инжењерској комори Србије судија суда части, заменик у регионалном одбору Матичне секције региона Београд. Судски вештак од 2015. године.
Члан мреже експерата од 2015-2016 у Пројекту BEWER, за UNDP, као урбаниста планер сениор – експерт, Рударско-геолошки Факултет Универзитета у Београду и Геолошки завод Србије.
Учествовала у раду више конгреса и симпозијума као излагач и коаутор, учествовала у писању стручних чланака.
Говори енглески.

e-mail: vesna.tahov@urbel.com