Генерални урбанистички план

Елементи концепције урбаног развоја дефинисани у ГП Београда за период до 2021.године, задржани су као стратешка опредељења и у новом ГУП-у Београда, уз претходну евалуацију и преиспитивање условљено економским, демографским и социјалним променама, као и измењеним приоритетима градске управе. Утврђивање потенцијалних локација за велике градске пројекте као простора од посебног интереса за град, рехабилитација и трансформација некадашњих индустријских и војних комплекса, уз раније дефинисана планска решења за привредне зоне и паркове, представљају окосницу планског развоја Београда. Карактер новог ГУП-а Београда као стратешког планског документа диктирао је дефинисање генералних планских решења на бази стратегија и концепције урбаног развоја града на знатно мањем нивоу детаљности у односу на претходни ГП Београда 2021. План је усвојен марта 2016. године и објављен у „Службеном листу града Београда“ број 11/2016.