Delatnosti

Urbanistički zavod Beograda izrađuje strategije razvoja i strateške i operativne planove za grad Beograd, kao i urbanističko-tehnička dokumenta za sprovođenje planova, studije, analize i projekte. U izradi planova i predloga posebno vodimo računa o ekonomskoj i ekološkoj opravdanosti i društvenoj održivosti. Registrovani smo za obavljanje delatnosti „prostornog planiranja“ i prateće i komplementarne delatnosti kao što su istraživanja, studije, konsalting i menadžment, izradu baza podataka i izdavačku delatnost. U saradnji sa lokalnim i međunarodnim fakultetima i institutima Zavod održava i  usavršava svoja znanja i doprinosi kontinualnoj edukaciji kolega urbanista u Srbiji. Pravni okvir za naš rad čini set zakona vezanih za oblast organizacije, upravljanja i planiranja prostora, i to: Zakon o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik Republike Srbije” br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12 , 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 i 37/19 – dr. zakon), Zakon o glavnom gradu (“Službeni glasnik Republike Srbije” br. 129/07), Zakon o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik Republike Srbije” br. 129/07), Zakon o finansiranju lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srbije” br. 47/11), zatim Statut grada Beograda (“Službeni list grada Beograda” br. 6/10 i 23/13) i drugi zakoni i podzakonski akti koji regulišu ovu delatnost. Rad Urbanističkog zavoda Beograda finansira se iz sredstava budžeta Grada i iz prihoda od fizičkih i pravnih lica. Cenovnik usluga JUP „Urbanistički zavod Beograda“ objavljuje se u Službenom listu Grada Beograda.